Skip to content

HTM Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 10:58:42
JSON

NIPT: K97006004D
Administrator: Ilir Tabaku
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim të artikujve të ndryshëm. Çertifikim personeli sipas standardit EN ISO/IEC 17024, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretët të impianteve të energjisë së rinovueshme, çentraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burimet potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim, me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike. Projektim në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, gazsjellësave dhe veprave të artit. Punime gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile dhe industriale. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale, rrjetat e ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë të impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, ftohje-ngrohje (kondicionimit), furnizimit me gas, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte civile dhe industriale, impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike, kabinat e transformatorëve, linjat e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë elektrike, automatizim /informatizim i proçeseve civile dhe industriale, impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë. Tregtim, riparim i pajisjeve elektrike, mekanike, elektronike për përdorim industrial për vinça, elektrovinça portual, etj. Çertifikim personeli elektrik që punojnë në tensione të ulta, të mesme dhe të larta. Inspektime impianteve elektrike. Ndërtim parqesh, lulishtesh, ferma bujqësore dhe blegtorale, sistem ujitjesh, impiante vaditëse, Instalime Videowall ekranesh LED.etj.
Emërtime të tjera Tregtare: HTM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/08/2009
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 65 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BE-IS ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13.04.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61621008A, me adrese ne Durres, Lagjja 15, Rruga Miqesia, Zona kadastrale 8517, Nr. pasurise 106/6, Spitalle, perballe kampusit UAMD, me administratore Fëllënxa Tabaku. HTM shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 31.01.2014, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise HTM shpk per nje periudhe te perkohshme.

II. Me date 03.09.2015, me kerkese te administratorit u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Lagjja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44

Adresa:
1.Durres, Pranë Autostrada Durrës-Tiranë, KM 12, Nr. Pasurisë 327/24, Z.K. 3796, Maminas, Shijak
2.Durres, Lagjja 1, Rruga Tregtare, pranë ambienteve të Autoritetit Portual
3.Durrës, Lagjja nr.15, Spitalle, Rruga Miqesia, Perballe Kampusit te UAMD, pasuria nr.106/6, zona kadastrale 8517

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik regjistrit tregtar 19.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 15.03.2011
Kontrate shitje kuotash te kapitalit 01.03.2011
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 24.07.2019
Vendim i asamblese se ortakeve per pezullimin e shoqerise 31.01.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 82 966 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 117 279 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 46 114 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 76 150 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 955 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 216 127 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 123 580 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 836 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -401 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -54 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -203 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:799 895 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:761 099 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:287 020 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:359 823 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:177 436 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:614 516 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:293 127 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 652 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 088 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 6 185 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 245 776,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani