Skip to content

Victoria Invest International Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-17 07:43:30
JSON

NIPT: L02712202J
Administrator: Valbona Kuçi
Objekti i Veprimtarisë: Punimet e ndërtimit, ndërtim i lartë i ulët, ndërtim i autostradave, rrugëve, shërbim, pastrim gjelbërim me sipërmarrje. Kërkim dhe zbulim të mineraleve, rehabilitimin e mjedisit pas shfrytëzimit të mineraleve, matjet e veprimtarive minerare. Përdorim civil të lëndëve plasëse në sipërfaqe dhe nëntoke, ruajtjen dhe magazinimin e tyre. Prodhim të mineraleve. Zhvillim, ndërtim, operim të zonave ekonomike, parqeve industriale...etj. Ndërtim impiantesh teknologjike dhe rehabilitim të vijave bregdetare dhe lumore. Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë të rrugëve dhe autostradave.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 12.03.2010
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 609 550,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Victoria Invest International (shoqëria mëmë e huaj), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar më datë 26.08.2003 dhe që funksionon sipas ligjeve të Kosovës, me numër unik identifikues 810629230, numër biznesi 70038606 dhe numër fiskal 600040282, me adresë në në Brigada 123 pn, Suharekë, Kosovë me administrator Z. Fatmir Kuçi (Sipas të dhënave Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës ARBK deri më datë 10.07.2019)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. VICTORIA HYDROENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.08.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L73307203M, me adresë në Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, zona kadastrale 8523, pasuria nr. 8/340-N. 15, kati 2, me administratorë Dorian Molloholli dhe Endri Kuçi, me status aktiv. VICTORIA INVEST INTERNATIONAL zotëron 60% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.07.2019).

II. Clean Energy Al, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K32712206U, me adrese ne Elbasan, Lagjja 28 Nentori, rruga 11 Nentori, pallati prane Tatim Taksave, kati 2, me administratore Ervis Toska dhe Fatmir Kuçi. VICTORIA INVEST INTERNATIONAL zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.08.2020)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Çështje Ligjore: I. Më datë 09.11.2016, me anë të urdhrit Nr. 1174/2 Regj., Nr. 3984 Prot., lëshuar nga Studio Përmbarimore Gjyqësore “KREON”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore "Victoria Invest International", degë e shoqërisë se huaj, dhe moskryerjen e asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit të debitorit "Victoria Invest International".

II. Më datë 22.11.2016, me anë të urdhrit Nr. 1174/2 Regj, Nr. 4159/1 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4229 Prot., datë 23.03.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “KREON” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros mbi aksionet e palës debitore “Victoria Invest International” sh.p.k.

III. Më datë 16.04.2018, me anë të urdhrit Nr. 272 Dosje, Nr. 1979 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor privat Z. Elvin Hoxha, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore “Victoria Invest International” si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga Përmbaruesi Gjyqësor privat Z. Elvin Hoxha.

IV. Më datë 04.03.2019, me anë të urdhrit Nr. 272 Dosje, Nr. 1864 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BAILIFF SERVICE E. HOXHA” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore, shoqërisë “Victoria Invest International”, të bllokuara me anë të shkresës Nr. 1979 Prot. datë 16.04.2018, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor privat Z. Elvin Hoxha.

V. Me date 14.09.2021, me ane te Vendimit nr. 70 te Agjencise se Prokurimit Publik, u perjashtua per 10 muaj operatori ekonomik Victoria Invest International shpk nga e drejta per te fituar kontrata publike, per keqinformimit te subjektit per qellime kualifikimi, ne Lotin III me objekt: “Mirembajtje me performance Tirane – Dajt – Qafe Molle – Bize, Qafe Priske – Shkalle – Shengjergj, Uzina e Traktorit – Lanabregas, Sauk – Farke (93.1 km)” te procedures se prokurimit “Tender i Kufizuar” me objekt: “Mirembajtje me performance te rrugeve Rajoni Qendror” te zhvilluar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 5000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjia 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, pranë Tatim Taksave, kati 2

Adresa:
1) Kukës, Kolsh, Fshat Kolsh, objekti minerar "Mamez", zona kadastrale 2584 me leje shfrytëzimi 1677.
2) Elbasan, Bradashesh, sheshi 4, ish Kombinati Metalurgjik Elbasan, zona kadastale 2 3965, Elbasan.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.07.2020
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Çertifikata e regjistrimit te shoqerise se huaj
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Urdher per heqjen e sekuestros administrative 22.11.2016
Urdher per venien e sekuestros administrative 16.04.2018
Vendim nr. 70 date 14.09.2021, i Agjencise se Prokurimit Publik per perjashtimin e Victoria Invest International shpk nga e drejta per te fituar kontrata publike
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 729 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 487 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 889 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 339 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -16 674 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -840 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 219 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 220 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -2 132 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 461 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:471 054 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:327 869 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:961 007 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:61 261 263,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:296 835 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 385 347 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 431 918 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 931 565 372,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 366 923 333,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala