Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Lunik, i përbërë nga Hec Lunik 1 dhe Hec Lunik 2, me vendodhje në qarkun e Elbasanit

VICTORIA HYDROENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-17 10:19:23

NIPT: L73307203M
Administrator: Erjon Toçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin e "Zallit të Lunikut", të tipit BOT (ndërto-opero-transfero). Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC mbi lumin e "Zallit të Lunikut". Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e HEC-it si me sipër gjate periudhës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: VICTORIA HYDROENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28/08/2017
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: VICTORIA INVEST shpk, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2003 sipas ligjit shqiptar, me numër regjistrimi në QKB NIPT K32712206U, me adresë në Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, pallati pranë Tatim Taksave, kati 2, me administrator Fatmir Kuçi. Ortak i vetem i shoqerise eshte VICTORIA INVEST INTERNATIONAL (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022).

VICTORIA INVEST INTERNATIONAL sh.p.k, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me numër regjistrimi biznesi NRB 70038606, me seli kryesore në Brigada 123 Suharekë, Kosovë dhe degë e shoqërisë së huaj, regjistruar pranë QKB me nr. NIPT-i L02712202J, me ortak të vetëm dhe përfaqësues ligjor Z. Fatmir Kuçi (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "VICTORIA HYDROENERGY", datë 28.08.2017, të dorëzuar në QKB).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.02.2023, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2024 , Pronare perfitues i shoqërisë VICTORIA HYDROENERGY eshte :

Fatmir Kuçi, shtetas kosovar, lindur me 1972, pronar përfitues, pasi eshte zotërues ne shoqërinë VICTORIA INVEST INTERNATIONAL.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 28.08.2017.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 30.06.2017
Data e Pranimit: 10.07.2017
Data e Nënshkrimit: 26.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 786.900.000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë për llogari të autoritetit kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjesëtim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi i karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: VICTORIA HYDROENERGY sh.p.k është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të formës B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërive VICTORIA INVEST INTERNATIONAL sh.p.k dhe VICTORIA INVEST shpk, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Lunik dhe transferimin e tij në përfundmin të kontratës te autoriteti kontraktues.
Kaskada e hidrocentraleve mbi lumin e Zallit të Lunikut përbëhet nga : HEC Lunik nr. 1, HEC Lunik nr. 2, të cilët do të shfrytëzojnë potencialin hidroenergjetik të pellgut ujëmbledhës të lumit të Zallit të Lunikut, në Qarkun e Elbasanit, nga kuota 492 m m.n.d deri në kuotën 273 m m.n.d dhe do të kenë karakteristikat teknike vijuese me fuqi të instaluar 7000 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 26 500 000 kw/h.

Më datë 30.05.2017 është bërë shpallja për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Lunik”. Më datë 30.06.2017 ishte afati i fundit për dorëzimin e ofertave, datë në të cilën u mbajt dhe proçedura konkurruese e konçesionit. Në proçedurë kanë qenë pjesëmarrës tre operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Shoqëria “Restaurim Gurra – Kaca” sh.p.k, e cila u skualifikua pasi kishte dorëzuar vetëm Çertifikatën e Regjistrimit lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit (NUIS) me nr. K87706601M dhe nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion tjetër te kërkuar nga shtojca nr. 9 te Dokumentave te Konçesionit.

b) Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Fondi Erpa” sh.p.k. dhe “Osmani” sh.p.k., të cilët u skualifikuan pasi nuk kanë dorëzuar te gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara ne shtojcën nr. 9 te DSK, si dhe nuk përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar si dhe atë teknik sipas Dokumentave Standarte te Proçedurës Konkurruese

c) Bashkimi i Përkohshëm te Shoqërive “Victoria Invest International” sh.p.k. dhe “Victoria Invest” sh.p.k.

Më datë 10.07.2017 është bërë shpallja e fituesit të konçesionit për ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Lunik, i cili ishte bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Victoria Invest International” sh.p.k. dhe “Victoria Invest” sh.p.k.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, zona kadastrale 8523, pasuria nr.8/340-N.15, kati 2.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit
Kontrata koncesionare (26.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2022
Shtojca te kontrates se koncesionit per Hidrocentralin Lunik
Te dhenat e subjektit Victoria HydroEnergy ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 05.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 17.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates koncesioni Lunik
Dokumentat standarte te koncesionit per hidrocentralin Lunik (Njoftimi prokurimi)
Njoftimi i fituesit te koncesionit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -78 966,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 334 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -857 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -11 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 449 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -404 508,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani