Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Lunik, i përbërë nga Hec Lunik 1 dhe Hec Lunik 2, me vendodhje në qarkun e Elbasanit

VICTORIA HYDROENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-18 15:01:42

NIPT: L73307203M
Administrator: Dorian Molloholli, Endri Kuçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin e "Zallit të Lunikut", të tipit BOT (ndërto-opero-transfero). Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC mbi lumin e "Zallit të Lunikut". Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e HEC-it si me sipër gjate periudhës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: VICTORIA HYDROENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28.08.2017
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 30.06.2017
Data e Pranimit: 10.07.2017
Data e Nënshkrimit: 26.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 786.900.000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë për llogari të autoritetit kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjesëtim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi i karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: VICTORIA HYDROENERGY sh.p.k është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të formës B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërive VICTORIA INVEST INTERNATIONAL sh.p.k dhe VICTORIA INVEST shpk, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Lunik dhe transferimin e tij në përfundmin të kontratës te autoriteti kontraktues.
Kaskada e hidrocentraleve mbi lumin e Zallit të Lunikut përbëhet nga : HEC Lunik nr. 1, HEC Lunik nr. 2, të cilët do të shfrytëzojnë potencialin hidroenergjetik të pellgut ujëmbledhës të lumit të Zallit të Lunikut, në Qarkun e Elbasanit, nga kuota 492 m m.n.d deri në kuotën 273 m m.n.d dhe do të kenë karakteristikat teknike vijuese me fuqi të instaluar 7000 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 26 500 000 kw/h.

Më datë 30.05.2017 është bërë shpallja për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Lunik”. Më datë 30.06.2017 ishte afati i fundit për dorëzimin e ofertave, datë në të cilën u mbajt dhe proçedura konkurruese e konçesionit. Në proçedurë kanë qenë pjesëmarrës tre operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Shoqëria “Restaurim Gurra – Kaca” sh.p.k, e cila u skualifikua pasi kishte dorëzuar vetëm Çertifikatën e Regjistrimit lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit (NUIS) me nr. K87706601M dhe nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion tjetër te kërkuar nga shtojca nr. 9 te Dokumentave te Konçesionit.

b) Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Fondi Erpa” sh.p.k. dhe “Osmani” sh.p.k., të cilët u skualifikuan pasi nuk kanë dorëzuar te gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara ne shtojcën nr. 9 te DSK, si dhe nuk përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar si dhe atë teknik sipas Dokumentave Standarte te Proçedurës Konkurruese

c) Bashkimi i Përkohshëm te Shoqërive “Victoria Invest International” sh.p.k. dhe “Victoria Invest” sh.p.k.

Më datë 10.07.2017 është bërë shpallja e fituesit të konçesionit për ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Lunik, i cili ishte bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Victoria Invest International” sh.p.k. dhe “Victoria Invest” sh.p.k.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, zona kadastrale 8523, pasuria nr.8/340-N.15, kati 2.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Akti i themelimit
Kontrata koncesionare (26.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Shtojca te kontrates se koncesionit per Hidrocentralin Lunik
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates koncesioni Lunik
Dokumentat standarte te koncesionit per hidrocentralin Lunik (Njoftimi prokurimi)
Njoftimi i fituesit te koncesionit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -11 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 449 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -404 508,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala