Skip to content

SPITALI UNIVERSITAR KRISTAL (ish "POLIKLINIKA MJEKESORE UNIVERSITARE KRISTAL")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-14 13:08:26
JSON

NIPT: L03905202F
Administrator: Ahmet Muçaj
Objekti i Veprimtarisë: Spital,vizita te mjekut te pergjithshem dhe specialistit. Sherbim urgjence. Sherbim mjekesor ne familje. Nderhyrje kirurgjikale, te pergjithshme dhe specifike. Sherbim reaminacioni, shtrim mjekim, qendrim dhe sherbim ditor te pacienteve. Diagnostikime te te gjitha semundjeve. Laborator analizash mjekesore. Klinike dhe Loborator Dentar. Sherbime e punime stomatologjike dhe Laboratorike, si: Terapi ortodonsi, ortopedi, kirurgji, grafi, pergatitje urash porcelani dhe proteza te ndryshme, implante etj. Riparime te aparaturave mjekesore. Import-eksport, tregti me shumice e pakice, e materialeve dhe pajisjeve mjekesore.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/03/2010
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 08.01.2014, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II.Me date 18.05.2023, me ane te urdhrit nr. 429 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11253 Prot datë 19.05.2023, lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore private Najada Beqaraj është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore në rastin kur ësjtë 100% aksioner dhe vetëm në pjesën takuese të debitorit në rastet kur nuk është aksioner I vetëm për debitorin Ahmet Muça si më poshtë: Shoqëria “SPITALI UNIVERSITAR KRISTAL” SHPK NUIS L03905202F, ortak i vetëm Ahmet Muça ( sekuestro në aktivet e shoqërisë).

III.Me date 11.10.2023, me ane te shkresës Nr. 68120 Prot, për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “SPITALI UNIVERSITAR KRISTAL “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L03905202F. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Durres, Nikel, Rinas, Parcela Nr.20/6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.06.2024
Urdher per venien e sekuestros date 18.05.2023
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 11.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 078 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 331 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 587 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: -74 584,00
Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani