Skip to content

Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company (Ish Rsm Company)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-06 13:47:26
JSON

NIPT: L04803001U
Administrator: Agim Kola
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim i larte dhe i ulet.Ndertimi i autostadave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve sportive.Vendosja e instalimeve per uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe per ftohje.Nxjerrje e gurit per ndertim.Nxjerrje e zhavorrit dhe e reres.Shembje e ndertesave dhe pergatitja e tokave.Grumbullimi,pastrimi dhe shperndarja e ujit.Veprimtaria e arkitektures dhe inxhinierise dhe keshillimin me to.Sinjalizime rrugore dhe plotesimi i rrugeve me te gjitha pjeset perberese ne to.Projektimi dhe rivitalizimi i projekteve rrugore,ndertimore dhe arkitekturore.Pastrimi dhe evtitimi i ujrave ndotes,trajtimin e mbeturinave si dhe veprimtarive sanitare te ndyshme. Grumbullim, transport, ruajtje dhe perpunimi i mbetejeve urbane dhe mbetjeve ndertimore te vellimshme. Larje, fshirje, mirembajtje, pastrim i rrugeve dhe trotuareve. Mirembajtje rutine dhe dimerore te rrugeve.
Emërtime të tjera Tregtare: Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 30/11/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: RSM Company SH.P.K eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne daten 22.03.2010 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Kosoves, me numer biznesi 70658046 dhe numer unik identifikues 810802422, me adrese ne Çagllavicë, P.N, Prishtine, me perfaqesues Agim Kola. Sipas te dhenave te ARKB deri me date 06.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.07.2022, terhequr nga QKB date 06.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Agim Kola , shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 100% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.12.2010.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 22.08.2011, u pezullua aktiviteti i shoqerise pa nje afat te percaktuar. Statusi i shoqerise ndryshon nga “aktiv” ne “pezulluar”.

II. Me date 13.03.2012, u vendos kalimi ne status “aktiv” te shoqerise.

III. Me date 16.12.2011, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua bashkimi i qarkullimit bankar te kompanise ''Road sings&Marking'' me kompanine ''RSM COMPANY''.

IV. Me date 25.01.2013, u pushua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te perkohshme. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

V. Me date 24.04.2013, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

VI. Me date 24.05.2013, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te perkohshme. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

VII. Me date 28.05.2013, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua aktiviteti i shoqerise dhe statusi kaloi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.

VIII. Me date 17.08.2015, me ane te Urdhrit Nr.6/296 Prot, lëshuar nga Shoqëria "ARB" sh.p.k, u urdherua vendosja e menjehershme e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqerise "RSM Company" dege e shoqerise se huaj, shoqeri tregtare e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me NiptL04803001U me adrese ne : Godine 1 kateshe prane Qendres Tregtare "T.E.G", Km.1, Petrele, Mullet, Zall, me perfaqesues ligjor Agim Kola dhe mos kryerjen e asnje veprimi i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

IX. Me date 18.11.2015, me ane te urdhrit Nr.10/296 Prot, Nr.296 Dosje, protokolluar nga QKR me Nr.10432 Prot., date 18.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ARB” shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative njoftuar me shkresën Nr.3/296 Prot., date 14.07.2015, subjekti “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje & Hidro Company” degë e shoqërisë së huaj, me NUIS (NIPT) L04803001U, me administrator Z.Agim Kola.

X. Me date 24.04.2017, me ane te Urdhrit Nr.1167-017 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.6170 Prot., date 27.04.2017, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Artan Sima, u urdherua vendojsa e sekuestros konservative mbi pasurite e luajtshme, llogarite, depozitat apo kredite, mjetet motorrike, askionet e debitorit subjekti "Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company" me Nipt L04803001U, me perfaqesues ligjor Agim Kola me seli:Rruga Xhorxhi Martini, Nr. 20, Godine Nr. 11 - kateshe, Shkalla 2, Kati 7, Tirane.

XI. Me date 23.05.2017, me ane te Urdhrit Nr. 3478 Prot Nr. 23, protokolluar ne QKB me Nr. 7585 Prot date 24.05.2017, lëshuar nga shoqeria permbarimore “EPSA ”shpk, u urdherua heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per subjektin: Rruge Sinjalistike Mirembajtje &Hidro” dege e shoqerise se huaj, Nuis L04803001U me perfaqesues Agim Kola, te kerkuar me shkresen Nr. 3372 Prot date 18.05.2017.

XII. Me date 22.06.2017, me ane te Urdherit Nr.1167-017 Regj, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Artan Sima, u urdherua vendojsa e masës së sekuestros mbi pasurete e luajtshme, llogarite, depozitave apo kredite, mjetet motorrike, aksionet e debitoreve: Debitori, subjekti Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company Dege e shoqërisë së huaj, pajisur me Nuis (Nipt)- L04803001U me administrator Agim Kola.

XIII. Me date 18.05.2017, me ane te Urdhërit Nr.3372 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 7324 Prot., date 19.05.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKB, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per subjektin Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company, dege e shoqerise se huaj me NUIS L04803001U, deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

XIV. Me date 18.09.2017, me ane te shkreses "Vendim per Pushimin e Ekzekutimit te Titullit Ekzekutiv" Nr.1167-017 Regj, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Artan Sima protokolluar nga QKB me Nr.13610 Prot, date 21.09.2017, u urdherua pushimi i ekzekutimit si te ekzekutuar teresisht te detyrimit ne favor te kreditorit.

XV. Me date 23.05.2017, me ane te Urdhërit Nr. 3478 Prot., Nr. 23 Dosje, lëshuar nga shoqeria permbarimore “EPSA ”sh.p.k., u urdherua heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per subjektin: “Rruge Sinjalistike Mirembajtje &Hidro” dege e shoqerise se huaj, me Nuis (Nipt)- L04803001U me perfaqesues ligjor z. Agim Kola, te kerkuar neprmjet nesh me shkresen tone me Nr. 3372 Prot date 18.05.2017.

XVI. Me date 29.12.2018, me ane te Urdhrit Nr.1456/1 Prot., Nr.237 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.9 Prot., datë 03.01.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Arben Melonash, u udherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme asetet, kuota të shoqërisë “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company ” degë e shoqërisë së huaj, me NIPT L04803001U, me administrator Agim Kola si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

XVII. Me date 25.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 1478/1 Prot, leshuar nga zyra permbarimore Arben Melonashi, per heqjen e mases se sekuestros konservative per shoqerine, Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company me NUIS (NIPT) L04803001U, me perfaqesues ligjor Agim Kola.

XVIII. Me date 11.06.2019, me ane te Urdhrit Nr.1007 Prot., Nr.317 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.8086 Prot., datë 12.06.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Gazmor Guri, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore, shoqëria “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company ” degë e shoqërisë së huaj, me NIPT L04803001U. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher tjeter.

XIX. Me date 17.06.2019, me ane te urdhrit Nr.1020 Prot., Nr.317 Regj, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Gazmor Guri, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet/kredite e pales debitore shoqeria "Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company “me NUIS (NIPT) - L04803001U.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Nr.8, Rruga Xhorxhi Martini, Nr. 20, Godine Nr. 11 - katëshe, Shkalla 2, Kati 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2021
Statuti i shoqerise se huaj
Certifikata e regjistrimit te shoqerise se huaj
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Certifikata e regjistrimit te shoqerise se huaj date 06.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 06.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 122 806,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -10 061 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 851 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 704 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 400 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 419 619,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 874 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 706 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 416 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 252 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:90 440 604,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:65 254 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:73 419 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:62 904 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:241 141 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:223 995 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:266 562 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 67 537 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 396 390,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja