Skip to content

CASINO ITALIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-08 12:51:39
JSON

NIPT: L06426201B
Administrator: Carlo Cardinali
Objekti i Veprimtarisë: Administrim i agjensive për mbledhjen dhe transmetimin e të dhënave me ndihmën e sistemeve informatik dhe të telekomunikacionit,të lidhura ngushtë me prenotimet dhe kontabilizimin të lojrave me ngjarjet sportive dhe jo sportive,subjekte të monopolit të shtetit shqiptar apo të institucioneve të tjera publike shqiptare,të autorizuara për tu regjistruar në Shqipëri në bazë të ligjeve në fuqi dhe të atyre që do të dalin në të ardhmen në këtë fushë.-administrim i agjensive për bastet të çdo lloji e tipi.-administrimi i llotarive të çastit me çmime dhe llotari fati të mundshme të çdo lloji e tipi.regjistrim i ngjarjeve sportive në bazë të dispozitave që regulojnë marrjen e liçensave dhe autorizimeve në këtë fushë.hapja e sallave sportive në formë live-administrim i sallave për lojra,kazino elektronike apo live me ndihmën e operatorit etj.
Emërtime të tjera Tregtare: CASINO ITALIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11/02/2010
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Besim Bedini; Bujar Bedini; Faslli Hajro
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 15/10/2010, me ane te Shkreses Nr. 893 Prot dt 11.10.2010 mbi zbatimin e vendimit Nr.12 dt.07.10.2010 te Gjykates se Shkalles se i per Krime te Renda Tirane, per vendosjen e sekuestros mbi pasurine e shoqerise Casino Italia sha.Pranimin e kryerjes se veprimeve ne regjister vetem nga administratoret e caktuar nga Gjykata, Z.Shkezen Nezaj dhe Znj.Daniela Baraku."

II. Me date 04/11/2010, me ane te Shkreses Nr. 14916 Prot, date 20.10.2010 te Zyres se Permbarimit Tirane, per lajmerim te ekzekutimit vullnetar te vendimit Nr.12 dt 07.10.2010 te Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane, per vendosjen e sekuestros mbi pasurine e shoqerise CASINO ITALIA SH A."

III. Me date 18/02/2012, me ane te Shkreses Nr. 236 Prot, dt: 14.02.2012, se Agjencise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara me lende: Percjellje e Vendimit Nr. 2, dt: 03.02.2012, te Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda Tirane; Shkreses Nr. 1/09 Akti, dt: 10.02.2012, te Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda, me lende: Dergim i vendimit Nr. 2 Prot, dt:3.02.2012, te Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda; Vendimit Nr. 1/09 Akti, dt: 05.04.2011, Nr. 2 Vendimi, dt: 03.02.2012, te Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda, “Per Konfiskim Pasurie”, ne baze te te cilit eshte vendosur:Pranimi pjeserisht i kerkeses se paraqitur nga Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda, Tirane. Konfiskimi i 50% te aktivitetit te shoqerise "CASINO ITALIA" Sha,50% te kapitaleve dhe 5.000.000 (pese milione) leke si kontribut ne para, si dhe 50% te pasurive e luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi, qe i takojne personit nen hetim Angjelo Prudentino, shoqeri e cila eshte regjistruar me date 26/02/2010, me numer NIPTI L06426201B. Pushimi i gjykimit te kerkeses per konfiskim ne lidhje me 50% te kapitaleve dhe te drejtave, 50 aksione, me vlere kontributi 5.000.000 (pesemilione) leke, qe i perkasin personit te trete Leonard Bishaj, ne shoqerine "CASINO ITALIA” Sha, pasi prokurori kerkoi pushimin e gjykimit per kete pjese te kerkeses.Heqja e mases se sekuestros mbi 50% te aktivitetit, 50% te aksioneve, 50% te kapitalit, me vlere kontributi 5.000.000 (pesemilione) leke qe i perkasin personin te trete Leonard Bishaj, ne shoqerine "CASINO ITALIA" Sha te vendosur me vendimin Nr.2, dt: 07.10.2010, te Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda, Tirane.Detyrimi ndaj personit te trete Leonard Bishaj, apo personave qe kane ne perdorim dhe administrim 50 % te aktivitetit te shoqerise "CASINO ITALIA " Sha, kapitaleve, te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie, si dhe 50% te pasurive te luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi, per te njoftuar, per nje periudhe jo me pak se 5 vjet, ne Policine Tatimore, akte te zoterimit, blerjes ose pagesave te kryera, te pagesave te marra, detyrave profesionale, te administrimit ose kujdestarise, si dhe akte apo kontrata te tjera, sipas llojit dhe vleres se percaktuar nga gjykata, ne varesi te pasurise dhe te te ardhurave te personit, por jo per nje vlere me te vogel se 2 milione leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja "Uji i Ftohtë",rruga "Uji i Ftohtë" (pranë Bar-Restorant Cavaleros)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim per Sekuestrim Pasurie date 07.10.2010
Lajmerim per Ekzekutim Vullnetar date 20.10.2010
Vendime
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja