Skip to content

BLERALD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 13:33:49
JSON

NIPT: L11521004F
Administrator: Armando Pajtoni
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimin, investimin, rikonstruksionin, mirembajten e godinave civile, industriale, turistike, bujqesore, ujesjellesa kanalizime, rrugeve, veprave te artit,veprave te ndryshme ne fushen e ndertimit, prodhim, perpunim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, inerteve, mermerit etjer. Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale te perdorimit te gjere, pajisje elektroshtepiake,hidrosanitare,materiale ndertimi, artikuj mobilerie per mobilime zyrash etj. Prodhim Betoni
Emërtime të tjera Tregtare: BLERALD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/03/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Durres Nikel QEREKE Betoniere Astra Viti 2002, me Targe AA 085 AL
II. Durres Nikel QEREKE Betoniere Astra Viti 2000, me Targe AA 082 AL
III. Tirane Kashar Betonjere Iveco AA 697 HR
IV. Durres Nikel QEREKE Betoniere Astra Viti 2002, me Targe AA 081 AL
V. Tirane Kashar Betonjere Astra AA 841 XY
VI. Tirane Kashar Betonjere Astra AA 839 XY
VII. Tirane Automjet me targe AA 890 NF
VIII. Tirane Kashar Pompa Astra AA 094 BB
IX. Tirane Mjeti me Targë AA 689 IN, Shasia WJMJ4CS800C087492, MARKA IVECO MAGIRUS
X. Tirane Automjet me targe AA 896 MA
XI. Tirane Kashar Betonjere Astra AA 840 XY
XII. Tirane Kashar Pomp + Betonjere Astra AA 452 SL
XIII. Durres Nikel QEREKE Komuna Nikël, Qerekë, tek Ura e Tapizës
XIV. Tirane Mjeti me Targë AA 580 HM, Shasia ZCNH78438ZH427875 MARKA ASTRA
XV. Tirane Kashar Betonjere Astra AA 837 XY
XVI. Tirane Kashar Betonjere Astra AA 406 MA
XVII. Tirane Kashar Pompa Iveco AA 219 GT
XVIII. Tirane Kashar Pompa Iveco AA 852 SF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me datë 03.05.2016, me anë të Urdhrit Nr.2926 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.2192 Prot., date 01.06.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "E.G Bailiff's Services sh.p.k, u urdherua: "Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria "BLERALD" sh.p.k me Nipt-L11521004F me perfaqesues ligjor z.Armando Pajtoni.

II. Me datë 02.05.2016, me anë të Urdherit Nr.371/1 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore E.G BAILIFF'S SERVICES , protokolluar nga QKB me Nr. 6576 Prot., datë 04.05.2017, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit BLERALD, me NUIS-L11521004F.
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Mezez Lagjja Fushe Mezes, Autostrada Tirane Durres, km.1, qendra Pajtoni Bussines Center, kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 06.12.2013
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 24.07.2014
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 03.05.2016
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 02.05.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 40 613 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 46 040 077,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 80 501 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 680 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 889 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 733 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 762 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 074 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 214 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 861 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 631 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 131 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:389 174 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:435 416 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:463 370 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:352 434 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:260 386 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:315 477 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:189 344 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:406 574 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 816 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 97 576 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 104 845 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 15 466 090,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli