Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Armando Pajtoni
Rezultate gjithsej: 12

Mbi 1000000 Fitim 2015

PAJTONI

K91314024I
(Përpunim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë si dhe importin e eksportin e materialeve inerte. Prodhim dhe Tregtim të artikujve bujqësor, blegtoral etj. Tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llo)

Tiranë 147745792 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KORREKT KONSTRUKSION

L02401018L
(Ndertimin, investimin, projektimin, rikonstruksionin, mirembajtjen e godinave civile, industriale, turistike, bujqesore, ujesjellesa, ujemledhesa, kanalizimeve te ujrave te bardhe dhe te zeza, rrugeve, vepra)

Tirane 2643339 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BLERALD

L11521004F
(Ndertimin, investimin, rikonstruksionin, mirembajten e godinave civile, industriale, turistike, bujqesore, ujesjellesa kanalizime, rrugeve, veprave te artit,veprave te ndryshme ne fushen e ndertimit, prodhim)

Tiranë 23074682 ALL

2P GROUP

L61820014V
(Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve industrial Mobilie, Import - Eksport Mobilie,, import -eksport të mallrave dhe shërbimeve të ndryshme industriale dhe jo industriale.)

Tiranë ALL

LORALDO

L62025021H
(Aktivitete në fushën e ndërtimit, rikonstruksion, mirëmbajtje dhe zhvillim dekori në mjedise urbane. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit. Ndërtime civile e industriale, restaurimi, karpenti)

Tiranë ALL

T.B.M Construksion 2016

L66326203U
()

Vlorë ALL

A.P Construction sh.p.k

L71806042D
(Aktivitete ne fushen e ndertimit, rikonstruksion, mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime civile e industriale, restaturimi, karpentiere, imp)

Tiranë ALL

BIPA GROUP 2018

L82424013C
(Aktivitete ne fushen e ndertimit, rikonstruksion, mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime civile e industriale, restaurimi, karpentiere, i)

Tirane ALL

LAKE SHORE

M01824001F
(Kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji shqiptar, prodhimin e betonit dhe materialeve te tjera inerte, shitjen dhe tregtimin me shumice dha pakice te materialeve te ndertimit,transportin e lendeve te pai)

Tiranë ALL

SKY INVEST

M01829007J
(Kryerjen e çdo veprimtarie te lejuar nga legjislacioni shqiptar, prodhim dhe tregtim betoni, materiale interte, shitje me shumice e pakice materiale ndertimi, transport lende te para, shitblerje pasuri e palua)

Tiranë ALL

SEASIDE RESIDENCE II

M11401033I
(Projektim dhe ndertim i objekteve civile apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete. Veprimtari ekonomike ne fushe e turizmit, nepermjet ngritjes, operimit )

Tirane ALL

Kron Construction

M11809005J
(Kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga legjislacioni shqiptar. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndertimit. Ndërtime civile e industriale, restaurimi, karpentiere, impiante teknologjike dhe të veca)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni