Skip to content

CE2 DEBT COLLECTION (ish "ALBANIAN MIDSTREAM PIPELINE")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-14 13:58:38
JSON

NIPT: L11628012L
Administrator: Endrit Alikaj
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimeve te specializuara per mbledhjen e te gjitha detyrimeve te prapambetura qe personat fizike dhe juridike i detyrohen paleve te treta per llogari te ketyre te fundit.Mbledhja e kredive te llogarise klientit deri ne sekuestrimin dhe kalimin ne pronesi te shoqerise te kolateraleve te debitoreve te kontaktuar nga shoqeria per llogari te paleve te treta.Per qellimin e realizimit te objektit te mesiperm shoqeria mund edhe te kryeje cdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me pasuri te luajteshme dhe/ose te paluajteshme si edhe cdo aktivitet tregtar,financiar,permbarimor qe lidhet me ekzekutimin e detyrueshem te detyrimeve te prapambetura qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per realizimin e qellimeve te shoqerise.Te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per realizimin e qellimeve te shoqerise.Per me teper shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: CE2 DEBT COLLECTION
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/04/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 14.04.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Shpetim Spahija; Ervin Kajno; Endrit Alikaj
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 20.02.2013, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u vendos hapja e procedures se Likuidimit te Thjeshtezuar prane Gjykates Kompetente ne perputhje me nenet 204-205 te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 “ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me datë 02.05.2013, me anë të vendimit Nr.10956 Akti, Nr.4764 Vendimi, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u venods: mbyllja e procedures se likujdimit te thjeshtezuar per shoqerine" CE2 DEBT COLLECTION " sh.a; dhe Çregjistrimin ne Qendren Kombetare te Regjistrimit (QKR) te shoqerise " CE2 DEBT COLLECTION " sh.a. Statusi i shoqërisë ishte "Shoqeri ne Likuidim e Siper" u be "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Busines Center, Kati 12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Statuti dhe Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Likuidimi i Shoqërisë datë 20.02.2013
Vendim Çregjistrimi i shoqërisë
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 576 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 096 330,00
Punuar Nga : P. Nikolli