Skip to content

ALBANIA GAS TECH SHA (Ish "K A S T R I O T & PETROL " Sh.A)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-14 14:52:43
JSON

NIPT: L11718501C
Administrator: Mujo Nerguti
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te te gjtha paisjeve impiante stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregetimit te hidrokarbureve brenda vendit dhe jashte shtetit si vetem dhe ne bashkepunim e kooperim me shoqeri te tjera tregtare tregtare, persona juridik vendas apo te huaj.Import eksportin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te naftes, e nenproduketeve te tyre, te vajrave lubrifikante si dhe kryerjen e transportit si brenda vendit dhe ate nderkombetar te tyre me mjetet e veta te transportit tokesor e atij detar ose atyre te te treteve.Import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit te nevojshme per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure duke perfshire dhe blerjen me qellim shitje jo vetem te tyre por edhe te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe çisternave bote per to dhe per depozita stacionere te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per venien ne shfrytezim dhe kryerjen e çdo servisi teknik per to, si brenda vendit dhe jashte shtetit.Ndertimin dhe venien ne perdorim per vete dhe per te trete te depove te hidrokarburave si dhe linjave te pikave te shitjes me shumice dhe pakice.Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te produkteve industriale, bujqesore e blegtorale.Veprimtari ne fushen e ndertimit dhe prodhim inertesh.Agjensi turistike, doganore dhe spedicionere. Tregtim me shumicë dhe pakicë të gazrave teknike.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA GAS TECH SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11/05/2011
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 132 130 128,00
Numri i pjesëve: 26 349
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mujo Nerguti, Shefit Kastrati, Kevin Fortuzi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Xhafzotaj PEJZE Fshati Pjeze

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi aksionesh date 30.03.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 15.10.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 30.09.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 05.06.2018
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 389 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 562 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 406 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 32 037 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 25 967 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 751 497,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 820 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 315 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 734 432,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:688 434 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:768 569 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:955 983 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 191 819 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:872 320 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:822 349 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 751 362 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 542 710 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 323 603 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala