Skip to content

ERGI-PINK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-19 15:10:22
JSON

NIPT: L12710202A
Administrator: Sadik Pisha
Objekti i Veprimtarisë: Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet 2 nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Importeksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Importtregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune. Import-eksport i te gjithe llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri. Miratim i projekteve teknologjike per pajisjet/instalimet nenpresion. Vertetim teknik per te gjitha subjektet objekti i ligjit nr.8450, date 24.02.1999 "Per perpunimin, transportin dhe tregtimin e naftes, te gazit dhe nenprodukteve te tyre" te ndryshuar dhe ligjit nr.9876, date 14.02.2008 "Per prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe te lendeve te tjera djegese, te rinovueshme, per transport"i ndryshuar. Inspektimin e impianteve: elektrike civile, elektrike industriale, elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, te tokezimit, te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Inspektimin e kabinave elektrike 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv dhe qe jane te tipave shtyllore, parafabrikuara (box), muratore, linjave elektrike ajrore duke perfshire tensionet 400 kv; 220 kv; 110 kv; 35 kv; 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv; 0.4 3 kv, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike duke perfshire godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik, impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, nenstacioneve dhe dispozitave diferencial. Grumbullim, transportim, rikuperim te mbetjeve jo te rrezikshme dhe te rrezikshme te tilla si: mbetje urbane, mbetje industriale, mbetje nga pastrimi I gropave septike dhe llumrat,…etj. Import-eksport: metale te ndryshem, metale me ngjyre, ...etj
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/03/2011
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Furgon me targa AA623AZ.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Me date 26.04.2016, u nenshkrua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje ndermjet shoqerise perthithese “ERGI-PINK” sh.p.k dhe shoqerise se perthithur ELIVA.sh.p.k. Shoqeria “ERGI-PINK “ sh.p.k do te vazhdoje te funksionoje pas perfundimit te procesit te bashkimit. Te dy shoqerite zoterohen nga i njejti ortak. Per kete arsye kapitali i shoqerise pas bashkimit do te jete i barabarte me shumen e kapitaleve te dy shoqerive. Kapitali i shoqerise “ERGI-PINK” sh.p.k behet 200.000 (dyqind mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, Metalurgji, rruga Elbasan-Metalurgji, zk.3965, pasuria nr.986.

Adresa:
Elbasan, Librazhd, Lagjja nr.1, rruga "E Dibres", objekti me numer pasurie 1/98 e ndodhur ne ambjentet e zyrave të "Ndërrmarjes së mirëmbajtjes së rrugëve".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 19.11.2021
Akti i themelimit
Projekt marreveshja e bashkimit date 26.04.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 613 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 190 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 127 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 807 758,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 219 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 293 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 35 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 133 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 110 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:36 481 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 818 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:22 214 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 731 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 419 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 736 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 031 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 734 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 570 203,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala