Skip to content

CONAD ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-03 12:10:20
JSON

NIPT: L21423017V
Administrator: Alessandro Rosa
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhim,blerje,marrje me qira, ndertim,dhenie me qira ose ne menaxhim,shitjen e aktiviteteve tregtare me shumice apo me pakice dhe te veprave e strukturave qe kane lidhje me keto aktivitete;ndertim, menaxhim dhe shitje dyqanesh per shitje te mallrave me shumice e pakice per llogari te vete apo te treteve;blerje,rifurnizim te mallrave ushqimore te pergjitheshme ne bashkepunim me shoqeri dhe entitete te tjera, si dhe import-eksport te mallrave te ndryshme qe do te jene objekt i aktivitetit tregtare;hapjen dhe drejtimin e agjensive doganore ne gjite territorin e Shqiperise, per kryerjen e cdo praktike doganore pasi te jete pajisur me lejene e nevojshme nga organet kompetente;prodhimin vet, ne forme te asociuar ose ne ortakeri me shoqata ose shoqeri te tjera te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore me destinacion rishitjene ne pikat e veta te shitjes ose te shoqerive ortake,ose te kontrolluara prej saj si dhe per eksport;rritjen dhe shnderrimin e produkteve me origjine ushqimore per qellime tregtimi brenda dhe jashte Shqiperise;dhenien me qira te pasurive te paluajtshme ne pergjithesi,blerjen,drejtimin,transformimin dhe shitjen e tokave bujqesore sikurse cdo veprim tjeter mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme si dhe studimin dhe ndertimin ose blerjen dhe shitjen e ndertesave qe kane lidhje me kete kategori;ofrimin e sherbimeve administrative,konsulenca mbi pronen e paluajtshme,financiare,menaxhuese dhe teknike;marrjen hua si dhe dhenien dorezanive dhe garancive te tjera reale dhe personale dhe ne favor te te treteve;drejtimin e veprimtarive tregtare me pakice ne bashkepunim edhe me shoqerite e tjera franchising dhe furnizimin, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: CONAD ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 114 220 776,00
Numri i pjesëve: 80 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “Conad Adriatico Societa’ Cooperativa”, shoqëri e së drejtës italiane, me seli në via A. Manzoni 14, Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno, Itali, regjistruar në Dhomën e Tregtisë së Ascoli Piceno-s me numrë A103494, me P. Iva dhe Kod Fiskal 00105820443. (Sipas Akt themelimit të shoqërisë)

II. "E. H. W.", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 04/11/1992 me NUIS J61804031V me seli aktuale ne Tirane Superstrade Tiranë-Durrës Km 4.8, me administrator Mërkur Leka. Ortakët e shoqërisë janë Luan Leka 67% dhe Melika Leka 33%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.11.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 08.06.2021, terhequr date 03.11.2023, Pronaret perfitues te subjektit “CONAD ALBANIA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Luan Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1954, pronar perfitues per 70.85% te kapitalit, pasi zotëron 34% të kapitalit në formën direkte dhe 36.85% në formë indirekte, pasi zotëron 67% të kapitalit të “E. H. W.” – shoqëri mëmë për 55% të kapitalit të “CONAD ALBANIA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.04.2012.

Melika Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 18.15% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të “E. H. W.” – shoqëri mëmë për 55% të kapitalit të “CONAD ALBANIA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.04.2012.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “BERAT TRADE”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06/12/2012, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L23619001C, me adresë aktuale në Berat Lagjja "28 Nëntori"rruga "Antipatrea"ish Markata, dhe me administrator Bora Aliaj. “CONAD ALBANIA” zotëron 5% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

II. “CONAD BERAT”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27/02/2019, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L92705001J, me adresë aktuale në Berat Lagjja " 28 Nentori ", rruga " Antipatrea ", zona kadastrale 8502, numer pasurie 8/179, dhe me administrator Kostandin Tavanxhi. “CONAD ALBANIA” zotëron 5% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

III. “EM 21”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/03/2021, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11517013I, me adresë aktuale në Tirane Kashar Autostrada Tr-Dr, Km 6, Kashar, Zona Kadastrale nr 2679, Nr pasurie 7/35 , Tirane, Shqiperi, dhe me administrator Dëfrim Mokrëri. “CONAD ALBANIA” zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është i shprehur në euro, në masën 1.084.100 euro, por është konvertuar në lekë sipas kursit zyrtar të këmbimit datë 03.11.2023, 105.36 ALL/EUR.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Autostrada Tirane - Durres, Km 6, Magazina Nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.11.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 02.11.2014
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, transferimi i Kuotave datë 31.03.2015
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 21.12.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 544 306 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 447 718 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 294 897 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 234 376 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 180 730 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 104 333 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 957 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 149 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 49 317 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 26 813 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 030 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 360 640 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 807 062 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 402 307 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 904 501 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 756 248 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 668 365 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 760 914 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 816 370 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 591 311 984,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 389 176 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 385 986 937,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli