Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Leka
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

E. H. W.

J61804031V
(Ndërtimin e linjave industriale për përpunimin e mishit e prodhimin e sallamit si dhe tregtimin e këtyre produkteve, prodhimin industrial në përgjithësi, tregtimin e mallrave të import-eksportit në pë)

Tiranë 228802182 ALL

BLOJA (Ish-Bloja Tiranë)

J61817056C
(Përpunim, prodhim, shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e miellit dhe të nënprodukteve të tij dhe produkteve ushqimore me bazë mielli. Import -eksport të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqi)

Tiranë -69598145 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONAD FOOD TRADE ( ish "FOOD TRADE")

K61704029H
(a.Menaxhimin, blerjen, marrjen me qira, ndertimin, dhenien me qira ose ne menaxhim, te aktiviteteve tregtare te shitjes me pakice dhe te veprave dhe strukturave qe kane lidhje me keto aktivitete. Shitje me paki)

Tirane 9896435 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Info Business Solutions

L02214022G
(a. Disenjim software-i. Ketu pérfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; b. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Ketu p)

Tiranë 11493374 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni