Skip to content

AFT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-17 09:07:34
JSON

NIPT: L21627015I
Administrator: Daut Laçka
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimin me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin e hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete.Tregtimi i pjesëve të këmbimit të makinave dhe kryerja e shërbimeve.Marrja me qira, menaxhim i pikave të tregtimit të karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar.Kryerja e cdo aktiviteti të lejuar nga legjislacioni për shoqëritë tregtare.Aktivitet Tregtar Bar-Kafe dhe Menze Punetoresh. Konsulencë dhe/ose ralizim projektesh në fushën e gjeologjisë së kërkimit në fushën e naftës dhe gazit; në fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë me prerje terigjene, me presion anormal të lartë, me konfirguracion horizontal të trungut; realizim projektesh rilevimi dhe përgjithësime gjeologjike të rajoneve me prespektiv nafte dhe gazi.Monitorimin e aktiviteteve të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të tjera me qëllim monitorimin e ndikimit në mjedis në zonat ku bëhet nxjerrja dhe transporti; kryerja e aktiviteteve të raporteve të ndryshme në bashkëpunim edhe me subjekte të tjera.Trajtim mjedisor, zbatimin e projekteve te pastrimit dhe sistemimit të zonave ku ka pasur aktivitet të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të saj, duke përfshirë nxjerrjen dhe transportin e mbetjeve të naftës dhe nënprodukteve; pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla; rebilitimin e zonave të tilla dhe mbjelljen e bimëve dhe pemëve; kryerjen e cdo aktiviteti tjetër me qëllim pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla. Menaxhimi dhe zbatimi i projekteve të rehabilitimit të zonave ku ka pasur aktivitet nxjerrje nafte dhe nënprodukteve të saj, që përfshin por pa u kufizuar në : pastrim dhe sistemim territori, transport mbetjesh dhe materialeve të tjera; mbjellje bimësh dhe pemë; organizimi i fushatave informuese për publikun dhe banorët; dhe përpilim raportesh të ndryshme.Trajtimi i zonave dhe menaxhimi i landfilleve të shllamrave dhe mbetjeve të tjera të procesit të nxjerrjes dhe shpimit – përvetësimit. Kryerja e analizave laboratorike në lidhje me ndikimin në tokë dhe në ajër i aktiviteteve të shpimit, trajtimit, transportit dhe përpunimit të naftës dhe nënprodukteve dhe të gazit. Realizim projektesh të shfrytëzim rezervash të gazit dhe naftës, transport dhe rezervim, duke kryer edhe shërbimet shmbështetëse si cimentim, shpim, transport, trajtim të zonave përkatëse etj. Prodhim, tregtim, import-eksport i artikujve te ndryshem industriale, bujqesore, blegtorale, fruta-perime. Grumbullim, tharje, perpunim dhe tregtim te bersise se ullirit dhe te degeve nga krasitjet e ullirit, ne forme granulash, peletash dhe briketash.
Emërtime të tjera Tregtare: AFT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 25/04/2012
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Lindita Shemaj; Romina Ylli; Eni Shemaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Fier, Golem, Rimorkio me targe TR 8128 R
2. Fier, Lushnje, Kamion Man me targe AA 503 DN
3. Fier, Lushnje, Renault me targe AA 221 DT
4. Fier, Autobot Scania me targe AA 937 GS
5. Fier, Lushnje, Gjysem Rimorkio Hendricks me targe ACR 233
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.B - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
KL - Transport udhetaresh me taksi
Ndryshime
Shënime: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 04.10.2021, eshte vendosur transferimi i aseteve te shoqërisë përkatësisht truall dhe makineri e pajisje me vlere totale 223.474.768 (Leke) tek shoqëria “ALB-BM” shpk.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Ymer Kurti, Pallati Tekno Projekt nr.9, Njesia Bashkiake nr.5, ZP 1019

Adresa:
1. Durres, Dogana Porto Romano
2. Korce, Bilisht, Dogana Kapshtice
3. Fier, Golem, Golem i Madh,Autostrada Lushnje-Tirane,km 2
4. Vlore, Pia-Petrolifera Italo-Albanese

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.01.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i aksionerit te vetëm te shoqërisë date 15.12.2015
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 04.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 247 561,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 701 684,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 472 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 939 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 30 879 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 56 324 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 66 996 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 63 265 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 450 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 027 485 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 393 725 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 577 659 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 525 052 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 768 884 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 776 607 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 921 189 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 404 632 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 379 855 356,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani