Skip to content

SEGMENT ( ish "SEGMENT SHPK")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-17 09:09:21
JSON

NIPT: L21916035A
Administrator: Ajten Goci
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e tregtise dhe te karakterit te pergjithshem: Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe minierat, per fushen inxhinierike e mekanike, sonda dhe pajisje te cdo lloj per punimet shpimeve e kerkimeve gjeodezike e gjeologjike, per punimet topografike e sizmike, te fizibilitetit te tokes etj, per punimet e ndertimit, per ndermarrjet industriale, veprave te ndryshme teknike apo te infrastruktures si dhe tregtimit me shumice dhe pakice import-eksport te pjeseve te kembimit te cdo tipi per keto makineri apo cdo lloj materiali tjeter qe perdoret per guroret dhe minierat si dhe ne fushat perkatese te specifikuar me siper. Montimi dhe instalimi, riparimi dhe mirembajtja e makinerive te betonit, asfaltit, te guroreve dhe minierave, te ndertimeve etj. si dhe kryerja e sherbimeve te ndryshme inxhinieriko-mekanike te cdo lloj qe perdoren ne aktivitetet perkatese te percaktuara ne piken e mesiperme te ketij objekti. Prodhimi i makinerive e pajisjeve per guroret dhe minierat dhe ne pergjithesi per cdo lloj makinerie qe perdoret ne fushen e guroreve dhe minierave apo dhe ne fushen e ndertimit, shpimeve gjeodezike etj, import-eksport i tyre, tregtim i tyre brenda vendit si dhe shitje per eksport jashte vendit. Per realizimin e shitjeve te makinerive te guroreve dhe minierave si dhe te pajisjeve dhe pjeseve te kembimit te ketyre makinerive, shoqeria mund te kryej rolin e komisionerit apo te ndermjetesit tregtar, te hap zyra perfaqesimi si brenda vendit ashtu edhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Tregtimin me shumice dhe pakice import-eksport te cdo lloj malli industriale dhe ushqimore, lende te para, pjese kembimi etj.Dhenie me qera personave te trete, personave fizike ose personave juridike te objekteve te lira, makinerive dhe pajisjeve dhe ambjenteve te ndryshme si magazina, zyra, qe jane prone e shoqerise. Hapje linjash te ndryshme prodhimi, etiketim, amballazhim, numerim, peshim mallrash konfeksioni dhe tekstili, industriale, ushqimore etj. Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu edhe aktivitete te tjera ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi te konsideruara me perfitim dhe te dobishme per arritjen e objektivave te saj kryesore. Servisimi i makinerive, per te cilat mbulojme distribucione me kontrate, lyerje me boje, modifikime ne konstukion te makinerive dhe pajisjeve sipas kualifikimeve e licencave, trajnimve ne vend dhe ato nderkombetare. Ne fushen e ndertimeve, ne zbatim perfshin aktivitetet si me poshte: Ndertime dhe rikonstruksione per godina banimi, pallate te ndryshme, ndertime civile dhe ekonomike percfaredo lloj objekti, veshje fasadash te godinave te ndryshme, prodhim e tregtim materiale inertesh e materiale te ndryshme ndertimi si dhe lende drusore etj. Ndertime rruge kategoria e katert, ndertim rruge kategoria V, VI, ndertim rruge kategoria III, II, I dhe rruge speciale (autostrada etj), veshje asfalto betoni te rrugeve (ndertim mbishtrese si dhe asfaltime e sistemime sheshe). Ndertimeujesjellesa dhe kanalizime. Ne fushen e tregtise se karburanteve dhe lubrifikanteve: SEGMENT SHA. Vajra industriale te cilesise se larta per makineri te renda, kompresore, gjeneratore, kamiona dhe makineri specifike te prodhimit, kryesisht ne fushen e seksionit te ndertimit dhe prodhimit. Tregtim, shitje blerje, Import dhe eksport i vajrave, graso, additive dhe nenprodukte te tyreNe permbushjen e qellimeve te aktivitetit te saj shoqeria mund te lidhe kontrata bashkepunimi dhe marreveshje te tjera me kompani te tjera vendase dhe te huaja.
Emërtime të tjera Tregtare: SEGMENT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04.07.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 53 000 000,00
Numri i pjesëve: 530
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Leonard Sulkaj; Bedri Zaçaj; Ajten Goci;
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres,km 7,nr 1051

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.11.2021
Statuti i Shoqerise ne formen ligjore SH.P.K
Statuti i Shoqerise ne formen ligjore SH.A
Kontrate e dhurimit te kuotave date 18.12.2014
Kontrate e shitjes se kuotave date 06.06.2017
Raport i shnderrimit te formes ligjore nga SH.P.K ne SH.A
Vendimi i Asamblese se shoqerise date 18.05.2018
Kontrate e shitjes se kuotave date 20.12.2018
Vendimi i Asamblese se Aksionereve te shoqërisë date 01.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 37 200 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 803 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 044 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 18 001 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 150 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 918 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 359 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 48 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 217 383,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:602 123 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:495 534 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:445 505 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:340 730 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:263 890 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:122 623 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 74 638 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 55 158 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 23 958 724,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani