Skip to content

NARDI PETROL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-03 08:23:34
JSON

NIPT: L29414501N
Administrator: Leonard Micka
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport,transport,tregetim me shumice e naftes bruto,gazit natyror,gazit te lengshem,i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine,benzine avionesh,gasiol,vajguri ndriçues,vajguri avionesh,aromatike,solevent,ehite spirit,lende djegese solar,mazut,biruto,squfur,vajra lubrifikantesh etj.Shoqeria mund te krijoj studime dhe asistence teknike,kerkimore dhe shkencore ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit,analizat laburatorike te te gjithe nenprodukteve te naftes. Ivestime ne fushen e turizmit. Agjensi turistike,Tour operator.I mport-eksport, tregetim me shumice te lendeve te para,makineri,produkte te fushes se idustrise mekanike,elektrike, ndertimi, kimike ushqimore etj. Investitor privat ne fushen e ndertimeve publike,shteterore,civile etj. Shitje me shumic dhe pakic te karburanteve, te naftes bruto dhe/ose nenprodukteve te saj,vajrave lubrifikante dhe filtra per mj etet e transportit. Tregtimi me shumice dhe pakic i naftes,gazit, nenprodukteve,perfshire ato bio,si dhe lendeve djegese,duke perfshire tregtimin me shumice te naftes bruto e nenprodukteve te saj te kategorive 0, II, III, IV e V, si dhe nenproduktet qe destinohen per furnizimin e mjeteve te fluturimit ajror dhe tregtimi me shumice te gazit te lengshem te naftes,kategoria I, perfshire edhe mbushjen e bombolave me kete nenprodukt;t regtimi me shumice i karburanteve per mjetet e fluturimit Benzine avjonash kategoria II/B, Vajgur Avionash kategoria III/C,per mjetet e fluturimit. Furnizim me karburant dhe lubrifikant per mjetet lundruese(detare). Import eksport tregtimi me shumice e pakice te karburanteve,l ubrifikanteve,vajrave,graso,gaz e lende djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive. Prodhim,eksport-import,tregtim te materialeve te ndertimit dhe te materialeve qe perdoren per industrine e naftes,gazit, ujit dhe minierave. Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet prodhuese,ndertuese,ndertime te objekteve te ndryshme industriale e civile,prodhim te inerteve dhe materiale ndertimi. Tregtimin e qymyrit bituminoz,bitumit te paster, dolmitit kokerr.Transportimi,qe perfshin transportimin kombetar dhe nderkombetar te mallrave per vet shoqerine dhe per llogari te te treteve,per import dhe per eksport. Veprimtari tregtare,ku perfshihet tregtimi me shumice dhe pakice i mallrave,i pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Servis automjeti,rregullim i makinave,riparim i paisjeve motorike dhe motocikleta,gomisteri,shitje automjetesh,sherbim transporti per vete dhe te trete, blerje makineri e pajisje kembimi,goma,aksesore,larje automjetesh (lavazhe), sherbim i lyerjes me bojra per automjetet,autovetura dhe kamiona, sherbim pastrim ne institucione,ne ambiente te brendshme e jashtme. Sherbim hotelierie,Bar restorant,Tregetimi kafe,uje i pijshem dhe ushqimore te ndryshme.Gatime dhe tregetimi i produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit si dhe tregetimin me shumice dhe pakice per llogari te vete shoqerise apo te treteve ku perfshihen pllaka, mermere, granit,laminat, kolle, parket, inerte, rere, zhavor,gelqere, cimento,tulla,vegla pune,gure,llac si dhe cdo material tjeter qe nuk eshte permenduar ketu por qe perdoret per qellime ndertimi, materiale mishelatore, xham, duralumine, bojra hidromat, materiale adezive, vaj hekuri. Artikuj te ndryshem industriale, bujqesor, ushqimor,materiale elektrike, ndertimi, hidraulike, hidrosanitare te cdo lloji. Zhvillim i aktivitetit ne fushen e programimit dhe mirembajtjes te software dhe platformave software. Tregetim te shtypshkrimeve te ndryshme e te paisjeve te ndryshme te zyrave. Ndertim,montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave te cfare dollojshme,industriale,turistike, civile. Asfaltim rrugesh mirembajtje te rrugeve dhe ndertimin e tyre,punime bonifikimi,lyerje veshje fasade dhe vijezim rrugesh. Grumbullim,transportim,seleksionim te mbetjeve urbane dhe riciklim,perpunim te mbetjeve organike.Pune ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit,te kanalizimeve te ujerave te bardha dhe te zeza,te vaditjes te kullimit,impiante te ndryshme, ndertime industrial, pastrimin e vijes bregdetare. Studim,projektim dhe zbatim punimesh ne hortikulture, arkitekture mjedisi,pejsazheve, siperfaqeve te gjelberta m si lulishte,parqe dhe pyje,pastrimi i siperfaqeve urbane,mirmbajtja dhe zhvillimi dekorit ne mjedise urbane. Te kryeje cdo aktivitet tregtar,financiar dhenie e marrje me qera.Te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi.Aktivitet ne fushen e turizmit.Agjensi turistike,organizime udhetimesh brenda dhe jashte vendit.Shtje te biletave te te gjitha llojeve. Transport mallrash,udhetaresh brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: NARDI PETROL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/07/2012
Rrethi: Memaliaj
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Afrim Gjyli; Klodjan Micka; Ervis Zeqiraj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Memaliaj, Rruga Nacionale,ish fabrika e fosforit.

Adresa:
1. Durres, prane depozitave te Kast Petrol sh.a, Porto Romano

2. Korçe, Godine nje kateshe, prane pikes doganore Kapshtice

3. Vlore, Godine nje kateshe, prane PIA (Petrolifera Italo-Albanese)

4. Gjirokaster, Godine nje kateshe, prane pikes doganore Kakavije

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.02.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 10 462 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 447 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 281 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 332 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 786 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 833 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 196 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 996 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 060 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 082 946 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:854 098 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:993 158 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:826 539 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:785 266 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:951 869 745,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 027 450 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 186 222 942,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 260 709 791,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja