Skip to content

RESIN TECHNOLOGY (ish "Construction Team")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-18 10:52:32
JSON

NIPT: L31506025A
Administrator: Dritan Shehu; Andi Minxolli
Objekti i Veprimtarisë: Operacione industriale, tregetare, financiare, civile, mobiliare, qe kane lidhje direkte apo indirekte me objektin tregetar si dhe me objekte te ngjashme apo te lidhura me te, si dhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie qe jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Ne fushen e tregetise import export, me shumice e pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore e blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregetim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive, paisjeve hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara, te bimeve medicinale, te lendes drusore , plastike , duraluminit, transport brenda dhe jashte vendit. Aktivitet ne fushen e ndertimit: punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme, dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj. Ndertime rrugesh te kategorise se V, IV, III, II, I dhe ndertim fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton te rrugeve, si dhe sistemim dhe asfaltim sheshesh, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndertim ujesjellesash dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji, prej betonarmeje dhe metalike, punime karpentiere metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinierike e hidogjeologjike, veshje fasadash. Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta, parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese, instalimi i impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjienike, instalimi i impianateve nen presion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne veprat arkeologjike, ndertime diga , galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemit hidraulik, cimentimet, kanale e impiante vaditjeje, punime karpientere druri dhe metale, kabinat e transformatoreve.Furnizim me resine dhe admix am 10, produkte te certifikuara nga BE. Punime me resine.Aplikim bojrash decorative per ambjente te jashtme dhe te brendshme.Trajnim dhe kualifikim stafi per aplikimin e resins ne fushen e ndertimit dhe bojrave dekorative.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2013
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas vendimit te ortakut te vetem te shoqerise date 25.03.2013, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II.Sipas vendimit te ortakut te vetem te shoqerise date 15.05.2013, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne aktiv.

Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, e Regjistruar në ZRPP Tiranë, Zona Kadastrale 8220, Nr.Pasurisë 6/270

Adresa:
1.Tirane, Vore, Autostrada Tirane-Durres, Km 16, ne krah te Hotel Continental, Mucaj

2.Tirane, Zogu i zi, prane Ring center,"Objekt me funksione komplekse,sherbimi,hotelerie dhe Rezidenciale 4,5,7,8,10,12 dhe 16 kat me 4 kat nentoke" 1046

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.06.2024
Statuti i Shoqerise
Kontrate e shitjes se kuotave date 27.06.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 29 295 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 15 027 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 262 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 188 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 875 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -940 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 501 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 35 753 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 650 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:175 564 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:202 875 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:163 382 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:178 764 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:163 350 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:154 568 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:172 235 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:154 534 117,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 567 992,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani