Skip to content

DIMAX ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 09:43:46
JSON

NIPT: L31908006Q
Administrator: Viola Selmanaj
Objekti i Veprimtarisë: Eksport - import dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjitha llojeve të materialeve e pajisjeve të ndërtimit, hidraulike, tuba të presioneve të ndryshme, presa të ndryshme hidraulike. Për kryerjen e veprimtarisë së saj shoqëria do të hapë njësi prodhuese, grumbulluese, magazinuese, përpunuese, shërbimi dhe tregtimi duke bashkëpunuar me persona fizike e juridikë vendas dhe të huaj, do të hapë përfaqësi të kompanive të huaja, do të kryej ndërmjetësime të ndryshme, konsultime. Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet ose të zgjerohet me vendim të ortakut të vetëm. Veprimtari ekonomiko-juridike në fushën e energjitikës, duke përcaktuar, por pa kufizuar veprimet e papermendura: krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim, import- eksport të energjisë elektrike me të gjitha format që njeh teknologjia, duke përmendur Panelet diellore, Mullinje e erës, ndërtimin e Hidrocentraleve, mbi burimet hidrike të lejuara nga organet kompetente. Shit-blerjen e energjisë elektrike tek operatorët lokal apo ndërkombetar, sipas legjislacionit dhe lejeve të organeve kompetente. Import, Eksport, tregtim dhe furnizim me shumicë dhe pakicë të produkteve të pastrimit dhe dezinfektimit. Shërbime të pastrimit dhe dezinfektimit të ambjenteve publike dhe private. Shërbime dezinfektimi dhe sterilizimi. Tregtim të artikujve dhe produkteve që lidhen me shërbimet e dezinfektimit dhe sterilizimit.Tregtim te artikujve higjieno - sanitare, në përgjithësi. Pjesëmarrje në tendera publike dhe private me objekt tregtimin dhe ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e dezinfektimit, sterilizimit, asistencës me produkte, trajtime apo reagente agrare në përgjithësi. Çdo aktivitet tjetër që lidhet në mënyrë direkt dhe indirekt dhe që i shërben përmbushjes së aktiviteteve si më lart. Importe dhe paketime dhe ripaketimeve të produkteve që kanë të bëjnë me fushën e pastrimit dhe tregtimin e tyre. Tregtim automjetesh te çdo lloji, marka tonazhi si dhe pjese kembimi per to. Tregtim karburantesh dhe vajrash me pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: DIMAX ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/07/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 110 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Minifurgon Marka Dacia me targa AA 874 OX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 23.08.2023, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 5473 Rep. Nr. 1484 Kol. midis shoqërisë “DIMAX ALBANIA” sh.p.k (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “RAIFFEISEN BANK” sh.a, (barrëmarresi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, mbi 100% të kuotave që z. Lulzim Kapllanaj zotëron në shoqërinë “DIMAX ALBANIA” sh.p.k.
Ndryshime
Shënime:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Fotovoltaike):
Licencë Nr. 536, Seria P22, Vendim i Bordit të ERE Nr. 308 datë 30.11.2022

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Njesia Administrative kashar, Kapanoni nr 24, " Mall of Tirana"

Adresa:
Fier Rruga Povelce, Pasuria me nr.100/10, Zona Kadastrale me nr.3038

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash datë 04.09.2013
Kontratë Shitje Kuotash datë 14.12.2015
Kontratë Shitje datë 26.05.2017
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 29.06.2019
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 10.09.2020
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 05.09.2023
Marrëveshje Siguruese datë 23.08.2023
VENDIM Nr. 308, Datë 30.11.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DIMAX ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, ME VENDNDODHJE QARKU FIER
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 50 314 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 30 662 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 074 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 090 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 850 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 758 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 259 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 605 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 310 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 44 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:147 001 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:126 930 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:86 087 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:63 767 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:49 047 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:46 803 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:45 142 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:51 966 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 059 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 083 200,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli