Skip to content

ARMY GUARD SECURITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 08:01:22
JSON

NIPT: L31922010A
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike qe klasiflkohet per kategorite 1.3.A te percaktuara ne ligjin Nr.8770, date 19.04.2001 " Per Sherbimin e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike" si me poshte : a. Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike ne pronesi ose perdorim te personave fizike e juridike , qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise.b. Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe e shendetit te personave fizik, shtetas shqiptar apo te huaj. Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine . Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit.Import - Export, tregetim me pakice dhe shumice te mallrave ushqimore te ndryshme, produkteve dhe nenprodukteve ushqimore, si dhe cdo lloj prodhimi ushqimor, pije freskuese etj.Shitje, tregeti, import-export, me pakice e shumice te mallrave te ndryshme, per vete dhe per te trete. Mallra si industriale, veshje per femije, konfeksione te ndryshme, veshje sportive, aksesore te ndryshem. Investime ne fushen e tregetare, kulturore , sportive, te veprave te kultit, te objekteve sociale, hotel eve, fshatrave turistike, etj Agjensi publicitare ne fushen e reklamave Radio-Televizive, punimeve grafike, studjo pikture e tjera. Hapjen dhe zhvillimin e qendrave tregtare, hapjen e butikeve etj. Sherbime te ndryshme, ne favor te te treteve, si konsulenca, sherbime ne fushen administrative, kontrollit sasior dhe cilesor te mallrave (spontime). Spedicion te mallrave te import -exportit, tranzite ne territorin e Republikes se Shqiperise.Import-export, tregtimi i mallrave te ndryshem, lende te para, materiale elektrike, makineri e pjese kembimi te te gjitha lloj eve, paisje elektrike, paisje kompjuterike. Shoqeria pervec sa me siper, mund te shes, te blej, dhe te marr pjese ne formen e aksioneve ose jo edhe ne te tjera shoqeri vendase ose te huaja, te cilat kane objekt te njejte veprimtarie ose te ngjashme me te.Shoqeria mund te kryej te gjitha operacionet mbi pasurine e luajtshme dhe te paluajtshme. Perfshire ketu ato financiare, tregetare, sherbimit te vleresimit te pasurive (te luajtshme dhe te paluajtshme) te lidh kontrata te dyanshme aktivi dhe pasivi me insitutet e kreditit te autorizuara nga ligji dhe me shoqerite dhe firmat private, te jape garanci reale edhe per te tretet dhe gjithcka qe eshte e nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise se shoqerise.Dhenie me qira te treteve, makineri, paisje, mjete transporti etj.Konsulenca te ndryshme biznesi, studime te ndryshme, trajnime te ndryshme, dhe sherbime te tjera. Organizime te praktikave profesionale dhe mesimore.Tregetimin e te gjithe artikujve te mesiperm me shumice e pakice, per llogari te vete shoqerise si dhe per llogari te te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: ARMY GUARD SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/07/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 23.08.2023, me anë të shkresës Nr. 53302 Prot., për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “ ARMY GUARD SECURITY “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L31922010A. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Shënime: I. Drejtues Teknik i shoqërisë për nënkategorinë 1.3A është Tofik Batalli.

II. Me datë 11.09.2017, me vendim të ortakut të vetëm, u largua Drejtuesi Teknik Tofik Batalli dhe u emërua Drejtues Teknik z. Ibrahim Beraj.

III. Me datë 26.05.2022, me vendim të ortakut të vetëm, u largua Drejtuesi Teknik Ibrahim Beraj.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Shemsi Haka,Pallati 6 katesh prane Drejtorise KESH

Adresa:
Dibër, Burrel, Lagjja ''Drita'', Rruga ''Dilaver Kurti'', Ndërtesa Nr.9

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 06.11.2013
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 30.07.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -6 659 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -3 839 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 028 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 663 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 033 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 396 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 477 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 107 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:980 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 554 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 868 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 466 933,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 434 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 177 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 586 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 169 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : P. Nikolli