Skip to content

NETKO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-16 12:17:44
JSON

NIPT: L34001006G
Administrator: Arben Dita, Silvana Çifligari (likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, tregtim te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuara prej saj dhe te trete, sherbime informatike. Ushtrimi i veprimtarise televizive vendore, prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe informacioneve te cdo lloji nepermjet zerit, figures, sinjaleve te koduara etj. te destinuara per publikun permes valeve elektromagnetike, kabllo, perseritesave, sateliteve e cdo lloj mjeti tjeter. Import - eksport, tregtimin me shumice e pakice te pajisjeve elektrike, elektronike dhe materialeve te ndryshem qe kane lidhje me objektin e veprimtarise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2013
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.01.2014, me vendim te administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe kohore te pacaktuar. Statusi ndryshon nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 06.07.2014, me vendim te asamblese se ortakeve, u filluan procedurat e likujdimit te shoqerise dhe u caktua si likujdator i shoqerise Anila Prici. Statusi i shoqerise ndryshon nga: “Pezulluar” ne “Shoqeri ne Likuidim e Siper”.

III. Me date 17.11.2017, shoqeria deklarohet e likujduar. Statusi u be “C’regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçe, Objekt Privat, Rruga Midhi Kostani, Tek City Center

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.02.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi i administratorit per pezullimin e aktivitetit date 22.01.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per ndryshimin e likuidatorit date 15.05.2017
Vendimi per miratimin e likuidimit te shoqerise date 27.09.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala