Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Klodian Zoto
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

Integrated Technology Services

L02302032C
(Ndertime te llojeve te ndryshme. Ndertime impiantesh teknologjike, impiante te prodhimit te energjise se rinovueshme, landfillesh per perpunimin e mbetjeve urbane dhe te rrezikshme, ndertime te impianteve te tr)

Tirane 78561501 ALL

YokAL

L21703002V
(Import eksport te materialeve te ndryshem,importim gomash dhe makinash dhe shitje.Import-eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale te perdorimit te gjere,aktivitete komisionimi)

Tiranë ALL

NETKO

L34001006G
(Ndertim, tregtim te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuara prej saj dhe te trete, sherbime informatike. Ushtrimi)

Korce ALL

ACC ALBANIA TECH

L41915004N
(Ofrimi i shërbimit të kontrolli teknik të pajisjeve dhe impianteve për të tretë . Ofrimi i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore më motor dhe rimorkio të tyre, import –)

Tiranë ALL

OIL PROCESSING COMPANY

L51818019E
(Ndertime civile, industriale, tregti import-eksport. Transport i mallrave per të trete me qira dhe per llogari te vet brenda dhe jashte vendit. Ndertime specifike rruge, ura. Import eksport, riciklim dhe perpu)

Tiranë ALL

ZOTO Consulting

L72115013Q
(Konsulence ne fushen e drejtesise dhe ligjit duke perfshire pa u kufizuar ne konsulence juridike, gjeresisht ne fushen e te drejtes tregtare, te drejtes civile, administrative, penale, publike, te punes, financ)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni