Skip to content

JDS Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-26 07:36:45
JSON

NIPT: L38912401L
Administrator: Misir Dyrmishi
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim e ndërtim të ndërtesave publike, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, rehabilitimin e veprave ujitëse, ujësjellësve, linjave mbitokësore e nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, centraleve dhe hidrocentraleve, objekteve turistike dhe të kultit, rrjeteve inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, realizimin e studimeve urbane, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksionet e veprave të artit, montimet e prodhimet e konstruksioneve metalike dhe beton armeje, plastike të drurit dhe kombinime të ndryshme të tyre, prodhim konstruksione të dyerve, dritareve dhe montimeve të veshjeve me duralumin, prodhimin e materialeve të ndërtimit, inerteve dhe asfalto betonit, studime, projektime, mbikëqyrje dhe menaxhim në fushën e metalurgjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, shkrirje, derdhje dhe përpunim plastik (në të nxehte dhe në të ftohte), të metaleve ferroze dhe joferroze, trajtimin e mbetjeve teknologjike, industriale, toksike dhe radioaktive, trajtimin e ujerave industriale, prodhimin e bojërave dhe llaqeve të ndryshme, të ambalazheve, çdo operacion 2 industrial prodhues, prodhimin e vajrave të ndryshëm ushqimor dhe jo ushqimor, prodhimin e sapunëve, studime, projektime mbikëqyrje në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftësimin dhe trajtimin e tokave të kripura, të kënetave si dhe çdo veprimtari që ka rendësi për shoqërinë. Tregtim dhe import-eksportin e mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, mjekësore, të materialeve të ndërtimit, aparaturave, të mediave, të import-eksportit të mjeteve kryesore dhe ndihmese të prodhimit, të pajisjeve e makinerive të ndryshme, të materialeve ferroze dhe joferroze, të lëndës drusore, të lëndëve të para kimike, biokimike, të përpunuara dhe gjysme të përpunuara për procesin e prodhimit, tregtimit të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysme të gatshëm. Kërkim, nxjerrje, përpunim, tregtim, import, eksport të mermerit, pllakave, materialeve inerte dhe çdo veprimtari tjetër tregtare që lidhet me burimet e resurseve natyrore. Kryerja e çdo operacioni ekonomik dhe juridik, industrial, prodhues, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtpërdrejte ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së shoqërisë. Brenda kuadrit të dispozitave ligjore, shoqëria do të kryeje çdo biznes të përshtatshëm për arritjen e qëllimit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: JDS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/03/2013
Rrethi: Skrapar
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HP VENDRESH ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L39604402S, me adrese ne Berat, Çorovodë, Komuna Qendër, Buzuq, me administratore Joni Dyrmishi. Ortak te shoqerise jane JDS me 95% te kapitalit dhe 2RC ( ish "2R - CONSTRUCTION" ) me 5% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
COROVODE Skrapar, lagja Çlirimi, banese private, perballe Tregut

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 26.09.2013
Kontrate e Shitblerjes se Kuotave date 21.11.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -393 600,00
Punuar Nga : A.Baja