Skip to content

MEDICAL RECYCLING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 10:28:20
JSON

NIPT: L41624009U
Administrator: Asllan Fetiu
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e trajtimit, riciklimit dhe perpunimit te mbetjeve spitalore, hapja dhe menaxhimi i qendrave te perpunimit te mbetjeve spitalore. Import-Export, tregti me shumice dhe pakice i makinerive per trajtimin e mbetjeve. Cdo veprimtari tjeter tregtare e lejuar nga ligji.Te kryeje cdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me pasuri te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie me qira ose venien e hipotekave qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per realizimin e qellimeve te Shoqerise; Te fitoje, ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte, interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane nje objekt te ngjashem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte saj,si dhe; Te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per realizimin e qellimeve te Shoqerise. Per me teper, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: MEDICAL RECYCLING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/04/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I)Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 26.01.2015, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II) Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 21.09.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga i pezulluar ne aktiv.

III)Me date 03.11.2016, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 10638 Rep. Nr. 3472 Kol.. lidhur midis Klodian Allajbeu etj. (Barrdhenes) dhe Banka Credins sh.a (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave te shoqerise MEDICAL RECYCLING sh.p.k dhe te drejtave ne lidhje me to.

IV)Me date 28.03.2019, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 2856 Rep. Nr. 952 Kol.. lidhur midis “Medical Recycling”shpk (barredhenes), Klodian Allajbeu dhe Iris Allajbeu (Barrdhenes), Banka Credins sh.a (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i tyre te shoqerise “MEDICAL RECYCLING” shpk ne shoqerine “ DEANDA 1” SHA.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Nr. 5 Bashkiake, Rruga Gjin Gjergji, Pallati Nr.3, Apartamenti Nr.5. Selite.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 15.09.2016
Marreveshje Siguruese date 03.11.2016
Marreveshje Siguruese date 28.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -331 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -317 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -300 500,00
Punuar Nga : L.Kanani