Skip to content

DERVISHI COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-19 09:17:47
JSON

NIPT: L41811006G
Administrator: Klodjan Dervishi
Objekti i Veprimtarisë: Germim , transport dheu me mjete te Renda. Import - Eksport , te tregetimit, shperndarjes te mallerave te ndryshem , industriale , veshmbadhje et.Import Eksport , tregetim i mallrave industriale dhe ushqimore me shumice dhe pakice si dhe prodhimi i tyre ne vend.Tregetim pije, konfeksione,hidrosanitare,tregetim pllaka shtrimi te llojeve te ndryshme, hidraulike,fruta perime, bime medicionae etero vajore , pajisje elektrike, elektronike, eektroshtepijake kinkaleri zyre e shkollore makineri pjes kembimi per automjete , bateri goma etj. Krijimi i serviseve per automjetet, lavazhe , tregetim vajrash si dhe sherbim per te gjith llojet e makinave.Krijimi dhe hapja e agjensive turistike, agjensi informative etj. Transport i mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit. Punime me dhe, sistemime, tarracime terrenesh. Ndertime civile industriale turistike bujqesore etj. Deri ne tete kate dhe kompletim me instalimet e nevoj shme. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime rrugesh dhe aeroportesh.Ndertime hekurudhore.Ndertime vepra arti rrugor dhe hekurudhor.Ndertime detare.Ndertim digash rezervaresh. Ndertime hidroteknike.Vepra te vecanta dhe punime speciale.Punime restaurimi.Punime karpentiere. Punime montimi dhe teknologjike.Punimet e montimiit ne inpiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise.Punime sherbimi te zakonshme te sistemit komuna dhe punime mirembajtje.Punime topogjeodezike.Ne fushen e permiresimeve . Zbatimin e punimeve.Ne fushen e mbareshtrimit te faunes e gjyetise sportive e turistike. Gjueti sportive e turistike.Ne fushen e pyllezimeve. Zbatimin e punimeve .Ne fushen e mbareshtrimit te flores spontane ,mjeksore e tanifere.Grumbulimin e bimeve. Ne fushen e mbrojtjes nga semundjet, demtuesit dhe zjarret. Import - eksporte te materialeve , mjeteve dhe elementeve te sinjalistikes dhe sigurise rrugore. Prodhim montim dhe shperndarja te materialeve dhe te elementeve te sinjalistikes dhe sigurise rrugore.Blerje Shitje, marrja e dhenja me qira e tereneve , ndertimeve , makinerive dhe paisjeve.Te lidhe aktmarreveshje me shoqeri te tjera te vendit dhe te huaj. Transport dherash dhe gure, transport mbetje inerte te dala nga prishjet e ndertimit, transport cakelli.
Emërtime të tjera Tregtare: DERVISHI COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/06/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Nissan Navara Atp me targe AB 855 AC
2.Tirane, Mjet Mercedes Benz AB 290 AZ
3.Tirane, Kamion Iveco Magirus me targe AA 553 ZA
4. Tirane, Kamion tip Volvo, AA 336 PA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I.Me date 21.02.2023, me ane te Kërkesës Nr. 6669 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qëndror , Tiranë, eshte kerkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “DERVISHI COMPANY” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L41811006G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II.Me date 11.03.2024, me ane te shkreses Nr. 7707 Prot, për “Kërkesë për Heqje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, është kërkuar: Lirim nga Barra siguruese mbi titujt e pronësisë të tatimpaguesit shoqëria “DERVISHI COMPANY “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L41811006G, masë kjo e vendosur me anë të shkresës Nr. 6669 Prot, date 21.02.2023 .
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.

Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
Tirane, Rruga Babe Rexha, Nr Pasurie 2/370, Zona Kadastrale nr.8220
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Esad Mekuli, Godina nje kateshe Nr.7/1, Kodi postar 1023

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.06.2024
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 334 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 293 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -974 263,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 076 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 788 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 046 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -327 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 703 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 154 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:17 251 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:16 982 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:10 987 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 239 963,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:16 425 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:12 053 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 766 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 336 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 090 850,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani