Skip to content

CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-23 14:54:44
JSON

NIPT: L51307031A
Administrator: Dorin Rama
Objekti i Veprimtarisë: Te gjitha format e kredidhenies perfshire kredi, qira financiare, factoring, keshillim, trajnim dhe asistence teknike per ndermarrjet mikro, te vogla dhe te mesme ne Shqiperi. Ndermjetesim.
Emërtime të tjera Tregtare: CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/12/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: USA (Delaware), Shqiperi, Norvegji, Belgjike
Kapitali Themeltar(Lekë): 357 171 044,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. HELENOS - nje shoqeri investimi private, ne formen e shoqerise anonime, e organizuar dhe e rregulluar sipas legjislacionit te Belgjikes, me seli ne avenue Jules Cesar 2, box 7, 1150 Woluwe Saint Pierre, Belgjike, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me numer 0700 505 789 (Sipas vendim te asamblese se ortakeve, date 17.02.2022)

II. Albanian- American Development Foundation - nje kompani e themeluar sipas legjislacionit Delaware SHBA me seli në New York, me numër regjistrimi 13 37042019, me drejtor ekzekutiv Robin Hudson (Howell) dhe me përfaqësues shqiptarë Aleksandër Sarapuli dhe Martin Mata.

III. Crimson Capital Corp - Korporatë e themeluar sipas ligjeve Delaware në SHBA me numër regjistrimi 13 3704209 me seli në Long Island Drive, Georgia 30327 SHBA e përfaqësuar nga Micheal Gold.

IV. Norwegian Investment Fund for Devolping Countries (NORFUND) - Korporatë me seli në Norvegji, me numër fiskal regjistrimi 879 554 802 e përfaqësuar nga Tellef Thorleifsson.
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Çështje Ligjore: Në datë 15.07.2015:Është depozituar shkresa e Bankës "Intesa Sanpaolo Bank", datë 14.07.2015 me ane të së cilës, konfirmohet se në datën 01.06.2015, eshte kryer depozitimi i shumës në Lek 20 000 000 (Njëzet million lekë), shumë e cila është bllokuar në favor të Bankës së Shqipërisë. Kjo shumë do të kthehet në llogarinë e klientit me shkresën e konfirmimit nga Banka e Shqipërisë mbasi të ketë përfunduar procesi i licensimit. Konfirmohet gjithashtu që gjendja në lekë është 34 843 779 lekë. Shumat e mësipërme janë derdhje në llogari të kapitalit fillestar nga ortakët.
Ndryshime
Shënime: Z.Dorin Ramado te ushtroje te gjitha funksionet dhe kompetencat e Drejtorit Ekzekutiv sipas statutit te shoqerise me perjashtim te transaksioneve ne cash dhe ne banke. Te gjitha transaksionet cash dhe bankare do te realizohen vetem nepermjet firmave te bashkengjitura te personave te autorizuar ne vijim: Z. Dorin Rama, lindur me 28.07.1990, ne Tirane, Shqiperi, ne cilesine e Drejtorit Ekzekutiv te Kompanise (Administrator); Z. Erdrin Kaja, lindur me 01.08.1990, ne Gjorice-eperme, Diber, Shqiperi, ne cilesine e menaxherit te finances te Kompanise.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Tiranë; Njesia Bashkiake Nr.9; Rruga "Bardhok Biba"; Godina e vjetër Tirana; hyrja 1, kati 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 23.04.2022
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshim i Objektit te Veprimtarise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.04.2022
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit me kontributin e ortakut te ri, date 17.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenime Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 153 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 886 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 314 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -8 361 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 410 189,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 010 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 246 759,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:30 466 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:24 039 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 072 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 369 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 358 413,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B