Skip to content

aci engineering
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 10:20:39
JSON

NIPT: L51609014F
Administrator: Erblin Selimi
Objekti i Veprimtarisë: Import,eksport,tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale, veshmbathje etj. Ne fushen e kerkimit, nxjerrjes, perpunimit dhe tregtimit me shumice e pakice(import eksport), te mineralit te hekur-nikelit, kromit, bakrit dhe te cdo lloj minerali tjeter, te mineraleve me ngjyre dhe cdo lloj skrapi. Transport i te gjitha llojeve te skrapit. Import-eksporte, instalime elektrike, elektronike ne fushen e telefonise si dhe sherbime te ndryshme ne fushen e sherbimeve inovative ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit. Tregtim me shumice dhe pakice, import eksport te artikujve ushqimore, bujqesore dhe blegtorale. Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te pajisjeve ektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, detergjente pastrues, produkte kozmetike. Prodhim dhe tregetim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregtim pajisje zyre, kanceleri, pajisje ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim pajisje hidraulike, pajisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Pastrim dhe gjelberim te ambienteve publike dhe private. Hoteleri, turizem, bar, restorant. Agjenci udhetimesh turistike. Agjenci imobilare. Agjenci shitje biletash te 2 transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to. Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te pajisjeve dixhitale, radiotelevizive, informatike, komunikacioni, industrial elektrike. Prodhim, fabrikim dhe tregetim te materialeve te ndertimit, inerte, prodhime te betonit etj. Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndertimin e linjave elektrike mbitokesore(ajrore) dhe nentokesore(kabllore) per energjine elektrike(linja te fuqise) dhe telekomunikacionit, nenstacjonet elektrike te tensionit te larte T.L/T.M dhe tensionit te mesem T.M/T.U(kabinat elektrike, centralet dhe hidrocentralet, rrjete inxhinierike per portet dhe aeroportet, objekte turistike, objekte industrial, realizimin e studimeve urbane, ndertimin e ndertesave publike, digave dhe veprave bonifikuese ujore, rehabilitimin e veprave ujitese, ujesjellsave. Realizimin e impjanteve te telekomunikacionit, sherbimeve te nderlidhjes se internetit, administrimi, konsulence lidhur me to. Studim dhe projektim per makineri elektrike, transformatore te tipeve dhe llojeve te ndryshme, pajisje dhe aparate mates, furra elektrike dhe te linjave te ndryshme industrial per keto prodhime elektrike. Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve elektrike te cdo lloji, makinave elektrike si dhe te pajisjeve elektrike. Import-eksportin e mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, tregetimin e mallrave te gatshem dhe gjysme te gatshem.
Emërtime të tjera Tregtare: aci engineering
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/04/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, Ndertesa 8, Hyrja 13, Apartamenti 07, 1019

Adresa:
I. Tirane Vaqarr , prane Ures se Beshirit, Godine 3 - kateshe
II. Tirane Kavaje Synej,Rr”Qazim Karriqi”,tokë ARE me nr.pasurie 308/8,ZK Nr.3554,pranë Spitalit të Kavajes,Kavajë.
III. Shkoder Lagija "Mark Lula",Rruga"Besnik Ceka"nr 10/13-N3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.07.2021
Statuti i shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 356 281 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 80 517 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 138 439 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 121 660 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 158 534 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 48 590 829,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 98 036 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:972 838 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:430 383 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:666 380 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:579 141 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:684 751 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:568 969 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:620 847 275,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli