Skip to content

HYSENBELLIU GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-13 06:34:24
JSON

NIPT: L51610033Q
Administrator: Folitjona Puravelli
Objekti i Veprimtarisë: Komisioneri dhe veprimtari konsulence per shoqeri te huaja dhe vendase. Prodhim dhe tregtim, brenda dhe jashte vendit, te birres, veres, ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme jo alkoolike, pijeve alkoolike etj; Distribucion te artikujve te ndryshem ushqimor dhe pijeve alkoolike dhe joalkoolike apo lengjeve te ndryshme. Import eksport te mallrave te ndryshme ushqimore, industrial, bujqesore, mjeksore si dhe tregtimi I tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendimt, tregtimi dhe/apo perpunimi i dridhrave, frutave, perimeve, prodhimi dhe tregtimi i duhanit-cigareve, perpunimi i lekurave, tekstileve, konfeksioneve, artikujve mekanik, elektrik, elektronik, telefonike, etj. Veprimtari te plote ne fushen e ndertimit (ndertim objektesh dhe kompleksesh banimi+sherbime, import-eksport materialesh ndertimi, hidrosanitare, leter etj.) Prodhime dhe tregtime industrial. Veprimtari sherbimesh (bar, restorant, hoteleri). Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruar, publikimete ndryshme, prodhim dhe publikim reklamash, tregtim pajisjesh te fushes se medias. Shit-blerje pasurish te luajtshe dhe te paluajtshme dhe aktivitete te tjera financiare si qeradhenie, dorezani si dhe aktivitete te tjera ne funksion apo te nevojshme per kete qellim. Aktivitet ne fushen e arsimit privat parauniversitar dhe universitar si dhe veprimtari te tjera te nevojshme apo dobishme per permbushjen e ketij qellimi. Perveç veprimtarive te parashikuara me lart, ne veprimtarine e shoqerise do te hyje çdo veprimtari qe do te konsiderohet nga Asambleja e Ortakeve/Ortaku i Vetem si e nevojshme dhe e pershtatshme per arritjen e objektit te shoqerise dhe qe nuk vjen ne kundershtim me Ligjin shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: HYSENBELLIU GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/04/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 802 947,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, Kulla e Biznesit, Kodi Postar 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 01.08.2018
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 27.06.2019
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 17.07.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 212 168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 701 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 228 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 540 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 889 521,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:29 208 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 750 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:19 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 964 667,00
Punuar Nga : P. Nikolli