Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Irfan Hysenbelliu
Rezultate gjithsej: 13

ALBECORP (ish ""ALBECORP" F.B.O")

J61824112G
(Eksport import te mallrave te ndryshemm industriale, bujqesore, mushqimore,mjekesore, etj.si dhe shitjen e tyre me shumice e pakice.Tregtim i drithrave, perimeve dhe frutave , si dhe te gjitha llojheve te tj)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HYSENBELLIU

J81813004C
(Bar, restorant, Pub, birrari, hoteleri turizëm. Import-eskport te mallrave te ndryshme industriale, bujqesore, ushqimore, mjekesore si dhe shitjen e tyre me shumice dhe pakice, tregtimi i dritherave, perime)

Tirane 8601450 ALL

ALBKIN

J81929001P
(Veprimtari ne fushen e prodhimit industrial, artizanal, bujqesor, ndertimit, tregtise se brendshme dhe te jashtme, transportit. Veprimtari ne fusha te tjera te ndryshme, duke respektuar legjislacionin ne fuq)

Tirane ALL

ALCO - SYSTEMS

J91912003Q
(Sherbimet ne fushen e telekomunikacionit, teleinformatikes dhe informatikes, import-eksporti i pajisjeve e pjeseve elektronike te telekomunikacionit dhe informatikes, te linjave e makinerive, veprimtaria e n)

Tirane ALL

ALPTURIST

K01722001N
(Aktivitet ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve, duke perfshire ndertime per qellime banimi, ndertime me karalter social,kulturor,industrial,kanalizime,rehabilitime rrugesh,ndertimin e tyre etj, por gji)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

E R J O N I (ish ''Euro Tirana Group''; ish "ERJONI")

K11919002N
(Ndertim te objekteve te ndryshme civile, turistike, sherbimesh, projektim, mbikqyrje. Perforcime themeli dhe punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore. Ndertim sisteme hidraulike dhe elektrike. Dhenia )

Tirane 782669019 ALL

EURO - TIRANA STUDIO

K61822002H
(Projektimi i ndertimeve civile, veprave te artit, dizaijn, tregeti, imp-eks)

Tirane ALL

Independent

K81511022F
(Botimin e Gazetes me emrin "Independent", Botime te Ndryshme, Konsulence mediatikke, etj)

Tirane ALL

"PEGASOS"

K91816015L
(Veprimtari ne fushen e prodhimit dhe te tregtimit me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit,te artikujve te ndryshem prej druri, lende e pare per to,metalike e plastike, eksport-import i mallrave te ndrys)

Tirane ALL

W. ELEKTRIK

K92428007B
(Import-eksport, furnizim, vendosje te materialeve elektrike dhe te ndertimit.)

Tirane ALL

FOCUS GROUP

L11618006J
(Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruara,botime te ndryshme,prodhim e publikim reklamash,tregtim paisjesh per nevojat e mediave elektronike.Shitblerjen e pasurive te paluajteshme e te luajteshm)

Tirane 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FAB - GROUP

L41702005T
(Prodhimi i ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme jo alkoolike, pijeve alkoolike si birra, vera etj; tregtimi, import-eksporti i ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme, pijeve alkoolike si birra, vera etj; Import)

Tirane 1049183 ALL

HYSENBELLIU GROUP

L51610033Q
(Komisioneri dhe veprimtari konsulence per shoqeri te huaja dhe vendase. Prodhim dhe tregtim, brenda dhe jashte vendit, te birres, veres, ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme jo alkoolike, pijeve alkoolike e)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni