Skip to content

ALBDESIGN PSP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-15 06:50:54
JSON

NIPT: L51819005Q
Administrator: Ervin Rroshi
Objekti i Veprimtarisë: a) Shtypshkrime te ndryshme, shtypshkrime me elemente sekret dhe karakter sigurie, prodhim te kutive te te gjitha llojeve, prodhim etiketa dhe bileta, printim pulla sigurie, printimet ne formate te medha dhe te te gjitha permasave ne teresi, perpunimi grafik dhe designi, stampime te ndryshme, reklamimi si dhe menaxhimi e fushatave publicitare ne media dhe te tjera, duke perfshire por duke mos u kufizuar ne forma te tjera; si outdoor advertising, billbording, citylights, etj., pergatitjen dhe promovimin e materialeve promocionale; prodhimin e reklamave ndricuese, tabelave reklamuese te llojeve te ndryshme, etj.; b) aktivitetet tregetare, duke perfshire, por pa u kufizuar tek shitja si dhe shitja me shumice e materialeve grafike dhe publicitare, shtypshkrimeve te te gjitha llojeve, botimeve te ndryshme si libra, revista, gazeta, etj.; c) reklamave ndricuese, tabelave; d) importi dhe eksporti i tyre; e) dhenien apo marrjen me 2 qera te produkteve dhe materialeve grafike dhe promocionale, paisjeve te shtypshkrimeve, makinerive, etj; f) pjesemarrjen dhe orgariizrmin e ekspozitave, panaireve dhe/apo aktiviteteve te tjera te ngjashme; g) aktivitetet dhe vepnmtante e komisionit dhe agjensise si dhe konsulence ne fushen e shtypshkrimeve te te gjitha llojeve, grafikave, dizajnit dhe fushatave promocionale, perfaqesime dhe transaksione; h) aktivitete ne fushen e reklames dhe turizmit. i) Shtepi botuese, aktivitet ne fushen e Botimeve duke perfshire por duke mos u kufizuar ne botimet e librave, botimeve periodike (gazeta, revista, etj); j) aktivitet ne fushen e biletimit elektronik per te gjitha industrite, perfshire por pa u kufizuar ne sherbime publike, private, ne industrine e transportit, dhe industri te tjera, etj.; k) distribucion dhe shitje me shumice dhe/ose pakice e biletave per transport, muze, etj, te te gjitha llojeve perfshire te printuara apo elektronike, dhe e titujve te tjere te udhetimit. Distribucion i te gjitha mallrave ne teresi I) aktivitet agjensie udhetimi m) aktivitet financiar jo-bankar, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, perfshire por pa u kufizuar ne aktivitetin e mbledhjes dhe procesimit te te ardhurave per te trete, dhe aktivitete te tjera; n) Prodhim i kartave te te gjitha llojeve; nj) tregetim letre dhe materialesh te ndryshme per shtypshkronja e industrine grafike ne teresi; (0) cdo aktivitet tjeter, i lidhur ne menyre te drejteperdrejte apo qe ka lidhje me aktivitetet e siperpermendura, i cili konsiderohet fitimprures nga organet administruese te shoqerise. 5.2 Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur. Shoqeria mund: (1) te marre licensat dhe autorizimet e nevojshme dhe te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; (ii) te bleje ne menyre direkte apo indirekte, aksione te shoqerive te tjera qe kane nje object te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit; (iii) te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi; (iv) te kryeje aktivitete import-eksporti per cdo lloj mallrash dhe/apo sherbimesh; (v) te kryeje aktivitete shitje me pakice e shumice per gdo lloj mallrash, pajisje sic do te konsiderohet e pershtatshme; (vi) te kryeje cdo lloj aktiviteti tjeter qe konsiderohet i pershtatshem apo i nevojshem per permbushjen e objektit te Shoqerise. Tregetim artikuj kancelarie dhe letre te te gjitha llojeve.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBDESIGN PSP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/06/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Inform Albania, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11.03.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11518003F, me adrese ne Tirane, Rruga e Zallit, Nr. 63 me administrator Elvis Sula. Ortaket e shoqerise jane shoqerise ALBDESIGN PSP zoteron 24.5% te kapitalit dhe shoqeria INFORM P.LYKOS HOLDINGS S.A zoteron 75.5% te kapitalit . Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga "Çerçiz Topulli", objekti Nr.17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.04.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 21.09.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 15.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 011 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 494 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 796 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 496 743,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 46 505 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 30 569 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 364 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:166 383 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:166 541 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:194 234 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:199 476 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:318 518 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:200 733 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 199 388,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja