Skip to content

MAG UTILITIES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-08 15:47:48
JSON

NIPT: L52430023N
Administrator: Rigers Kasneci
Objekti i Veprimtarisë: Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash. Transport kombetar dhe nderkombetar te pasagjereve per te trete dhe per nevoja te vet shoqerise. Agjenci per shitje biletash transporti nderkombetar dhe brenda vendit te udhetareve. Transport te udhetareve ne linja urbane dhe interurbane. Dhenie me qira te mjeteve te transportit tokesor te shoqerise. Tregtimi me shumice e pakice i hidrokarbureve, naftes, gazit, nenprodukteve perfshire ato bio si dhe lendeve djegese brenda e jashte vendit; ngritjen, instalimin dhe venien ne shfrytezim te impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Importeksport, tregti me shumice e pakice te karburanteve, vajrave lubrifikante, graso, naftes, gazit e nenprodukteve te tyre e te lendeve djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive; Transporti kombetar e nderkombetar i tyre, import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure, te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave bote per to dhe per depozita stacionare te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per to, ndertimin dhe venien ne perdorim 2 te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik perkates; Tregtimi me shumice i gazit te lengshem te naftes, perfshire edhe mbushjen e bombolave me kete nenprodukt; Sherbime pastrimi qendrash rezidenciale, qytetesh, ndertesash tregtare dhe banimi, godinash industriale, kanalizimesh te ujrave te bardha dhe te zeza, siperfaqesh te gjelbra, rrugeve etj.; Prodhim dhe tregetim me shumice e pakice te makinave, makinerive dhe pajisjeve per te gjithe llojet e pastrimeve, etj.; Import/eksport dhe tregetim me shumice e pakice te lendeve dhe substancave qe sherbejne per te gjitha llojet e kategorive e sherbimeve te pastrimit, etj.; Aktivitetet dhe veprimtarite e komisionit dhe agjensise si edhe konsulence ne fushen e pastrimit te te gjitha llojeve, perfaqesime dhe transaksione; Prodhim dhe tregtim i te gjitha llojeve te kontenitoreve, kazaneve, kapaket e pusetave, zgarave, apo materialeve te tjera, etj; Aktivitet ne fushen e ndertimit dhe punimeve civile; Aktivitet ne impiantet e grumbullimit, riciklimit, trajtimit te mbetjeve urbane, etj; Aktivitete te qeradhenies dhe qeramarrjes se automjeteve, makinave, makinerive dhe pajisjeve industriale te te gjitha llojeve, etj; Aktivitet ne fushen e sinjalistikes rrugore, prodhim dhe shitje tabelash sinjalistike; Çdo aktivitet tjeter i lidhur ne menyre te drejperdrejte apo qe ka lidhje me aktivitetet e sipermendura, i cili konsiderohet fitimprurues nga organet administruese te shoqerise; Aktivitet ne fushen e importeksport te materialeve te ndryshme. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne menyre qe te arrihet qellimi i sipermendur, Shoqeria mund te kryeje çdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme si edhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e objektit te Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore te cituara me siper; Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti qe ben pjese ne objektin e saj qe lidhet me te dhe qe e mbeshtet ate.Te tregetoje dhe implementoje sisteme inteligjente ndricimi led, sisteme inteligjente te matjes, mbikqyrjes, menaxhimit te energjise si dhe te tregetoje dhe implementoje ndricime te te gjtha llojeve dhe dekoreve te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: MAG UTILITIES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/12/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, AA 406 PN
2) Tiranë, AA 410 PN
3) Tiranë, AA 407 PN
4) Tiranë, AA 405 PN
5) Tiranë, AA 403 PN
6) Tiranë, AA 404 PN
7) Tiranë, AA 402 PN
8) Tiranë, AA 411 PN
9) Tiranë, AA 401 PN
10) Tiranë, AA 409 PN
11) Tiranë, AA 408 PN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Transport i rregullt qytetes -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, "Blloku Rezidencial 'Kodra e Diellit', A 0/1

Adresa:
Tirane, Farke, LUNDER, Ne hyrje te Qendres Tregetare "TEG" prane karburant EiDA, Zona kadastrale 2529, Nr.Pasurie 583/28

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.11.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate per shitblerje kuotash 01.11.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 278 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 265 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 184 598,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 020 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 037 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:60 409 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:105 444 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:117 110 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:153 183 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 442 827,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala