Skip to content

Eikon
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61305006J
Administrator: Vangjel Spiro
Objekti i Veprimtarisë: Import - Export, tregtim me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimorë të ndryshme, bujqësorë e blegtorale, produkteve dhe nënprodukteve ushqimore, si dhe çdo lloj prodhimi, përpunim, ambalazhim detergjentësh etj. Shitje, tregti, import-export, me pakicë e shumicë të mallrave të ndryshme, për vete dhe për të tretë. Mallra si industriale, veshje për fëmijë, konfeksione të ndryshme, veshje sportive, aksesorë të ndryshëm. Investime në fushën e tregtare, bujqësorë, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, etj. Hapjen dhe zhvillimin e qendrave tregtare, hapjen e butikëve etj. Shërbime të ndryshme, në favor të të tretëve, si konsulenca, shërbime në fushën administrative, kontrollit sasior dhe cilësor të mallrave (spontime). Shpërndarje të produkteve që përmbajnë lëndë bujqësore e blegtorale, produkteve dhe nënprodukteve ushqimore, çdo lloj prodhimi ushqimor, pije freskuese. Spedicion të mallrave të import -exportit, tranzite në territorin e republikës së Shqipërisë. Import-export, Tregtimi i mallrave të ndryshëm, lëndë të para, materiale elektrike, makineri e pjesë këmbimi të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, pajisje kompjuterike. Shoqëria përveç sa me sipër, mund të shes, të blej, dhe të marr pjesë në formën e aksioneve ose jo edhe në të tjera shoqëri vendase ose të huaja, të cilat kanë objekt të njëjtë veprimtarie ose të ngjashme me të. Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet mbi pasurinë 2 e luajtshme dhe të paluajtshme, përfshirë këtu ato financiare, tregtare, shërbimit të vlerësimit të pasurive (te luajtshme dhe të paluajtshme) të lidh kontrata të dyanshme aktivi dhe pasivi me institutet e kreditit të autorizuara nga ligji dhe me shoqëritë dhe firmat private, të japë garanci reale edhe për të tretët dhe gjithçka që është e nevojshme për realizimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë. Administrim në fushën hotelerie të restoranteve dhe bareve, përfshirë këtu dhe hapjen tyre në të gjithë territorin e Shqipërisë. Dhënie me qira të tretëve, makineri, pajisje, mjete transporti etj. Konsulencë në fushën juridike, tregtare dhe financiare. Agjenci publicitare. Tregtimin e të gjithë artikujve të mësipërm me shumicë e pakicë, për llogari të vetë shoqërisë si dhe për llogari të të tretëve.
Emërtime të tjera Tregtare: Eikon
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Tiranë Tiranë Volkswagen Caddy me targë AA 702 BX Tiranë Tiranë Tiranë Volkswagen Caddy me targë AA 468 KO Tiranë
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Nr. 9, Rruga Albanopoli, godinë Nr. 16, Zona Kadastrale 8330, Pasuria Nr. 9/785

Adresa:
Zall Herr Zall Herr Njësia Administrative Zall Herr, Lagjia Allushaj, Rruga Allushi, Pasuria Nr. 161/6, Banese private Nr. 165

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare