Skip to content

" ANDROMEDA GROUP " SH.P.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61307527C
Administrator: Krenar Bardhi
Objekti i Veprimtarisë: Transport rrugor ndërkombëtar udhëtarësh, aktivitet të cilin shoqëria do ta ushtrojë duke zbatuar të gjitha kufijtë dhe hapësirat ligjore që parashikon ligji i fushës në Republikën e Shqipërisë. Në ketë kuptim kjo shoqëri do të operojë në ketë aktivitet duke shfrytëzuar potencialin e saj teknik dhe financiar. Në ketë kuadër shoqëria do të respektoje të gjitha normat dhe kushtet e tregut shqiptar dhe ai ndërkombëtare ketë fushë. Po kështu shoqëria mund të ushtrojë edhe aktivitetet e mëposhtme si: Agjenci imobiliare, shitje dhe blerje dhe dhënie me qira të pasurive të paluajtshme. Shërbime dhe konsulencë juridike, përfaqësim ligjor, avokati. Transport rrugor ndërkombëtar mallrash të ndryshme për llogari të saj dhe të të tretëve. Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional. Qendër për formimin profesional. Agjenci udhëtimesh turistike dhe/ ose operator turistik. Bar- Kafe, Restorant. Hoteleri Turizëm. Dhënia me qira e automjeteve të ndryshme për përdorim si brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në funksion të veprimtarisë së dhënies me qira shoqëria merr përsipër të mundësojë çdo marrëveshje që lidhet me sigurimin e detyrueshëm të mjeteve në kompanitë e sigurimit, duke mbuluar në çdo rast ketë formalitet ligjor të rëndësishëm për vete përdorimin e mjeteve dhe duke garantuar në çdo rast përdoruesin përsa me sipër. Po kështu shoqëria mundet edhe të ofrojë shërbimin e kryerjes së 2 sigurimit të mjetit gjithnjë në bazë të marrëveshjes me kompanitë e sigurimit të njohura në Shqipëri. Import & eksport mjetësh të ndryshme për llogari të vet ose të të tretëve si dhe blerje dhe shitje mjetësh të ndryshme si për llogari të vet ashtu edhe të të tretëve. Shoqëria mund të operojë financiarisht me qëllim investimi të sigurte qofte me mjetet e saj financiare qofte duke marrë pjesë me kapitalin e saj (pjesërisht ose tërësisht ) në kapitalin e shoqërive të tjera shqiptare ose të huaja, dhe duke vepruar në mënyrë operative në shoqëri joint venture (bashkëpunimi), në shoqëri të përziera, shoqata apo grupime të përkohshme ndërmarrjesh të mëdha ose të vogla. Ajo mund të japë financime në forma të ndryshme në favor të shoqërive të grupit ku bën pjesë ose të shoqërive të tjera brenda normave ligjore, me përjashtim të çfarëdo lloj raporti me publikun. Gjithashtu mund të blejë kuota pjesëmarrjeje në shoqëri të tjera, ente, apo ndërmarrje me qëllim të një investimi të qëndrueshëm duke ushtruar kështu rolin e shoqërisë drejtuese të grupimit. Në kuadër të objektit të veprimtarisë së saj tregtare shoqëria mund të ofrojë financime të ndryshme nga kujtimet e saj në favor të shoqërive të grupit ku ajo bën pjesë, kur është rasti i tille, ose në favor të shoqërive të tjera që operojnë në fushën tregtare, e bere kjo në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, por në asnjë rast nuk mund të ofrojë kuotat e saj si mjete investimi për publikun e gjërë si dhe çdo lloj raporti tregtar me të ( publikun) kufizim ky i përcaktuar në mënyrë eksplicite në nenin 68/3 i Ligjit nr. 9901 dt. 14-04-08 “Për shoqëritë Tregtare” pjesa IV. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale, shitje pasurish të luajtshme apo të paluajtshme që do të gjykohen të nevojshme apo domosdoshme nga organi administrativ për arritjen e objektit social, përfshirë edhe lëshimin e garancive(dorëzani, peng) apo të tjera garanci përsonale e/ose reale si në favor të të tretëve ashtu edhe falas. Agjenci për kryerjen e shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të parave, tregtimit të produkteve të Kompanive të ndryshme nëpërmjet kontraktimit nga të tretë dhe/ose autorizimit nga shoqëri që ofrojnë këto shërbime.
Emërtime të tjera Tregtare: " ANDROMEDA GROUP " SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.01.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durrës Durrës Durrës Autobus Tip DAIMLER CHRYSLER me targë AA 015 FV,Autobus tip Setra me targë AA 076 PB,Autobus Tip IRISBUS me targë AA 991 NM,Autobus Tip Mercedes Benz me targë AA 377 ND,Autobus Tip NISSAN me targë AA 404 IO,Autobus Tip Mercedes Benz me targë AA 737 PJ,Autobus Tip FORD me targë AA 842 BF, Autobus Tip Scania K4X Irizar me targë AA 061 NN, Autobus tip Irizar me targë AA 460 MU,
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja nr. 4, Rruga Egnatia, Flag Ship Center, Kati 0

Adresa:
Lagjja nr.4, Rruga "Egnatia" Flag Ship Center Kati 0 Durrës Durrës Durrës, Durrës, Lagjja nr. 3, Rr. Migjeni, Godina ND, nr. pasurisë 3/517/ND-N6. Zona Kadastrale 8514 Durrës Durrës Durrës, Lagjja nr.3, Rruga Migjeni, Godina ND, nr pasurie 3/517/ND-N6, zona kadastrale 8514 Durrës Durrës Durrës, Durrës, Lagjja nr. 3, Rr. Migjeni, Godina ND, nr. pasurisë 3/517/ND-N6. Zona Kadastrale 8514, Lagjja nr.4, Rruga Egnatia, Flag Ship Center, Kati 0 Durrës, Lagjia nr.4, Rruga "Egnatia", Flg Ship Center, Kati 0 Durrës Durrës Durrës Lagjja nr.4, Rruga Egnatia, Flag Ship Center, Kati 0 Durrës, Lagjja nr.4, Rruga Egnatia, Flag Ship Center, Kati 0 Durrës, Lagjja nr.4, Rruga Egnatia, Flag Ship Center, Kati 0 , Lagjja nr.4, Rruga Egnatia, Flag Ship Center, Kati 0

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare