Skip to content

Footwear Accessories Machineries Assistance (FAMA)

JSON

NIPT: L61312036T
Administrator: Ermal Bushi
Objekti i Veprimtarisë: Furnizim me makineri, pajisje për fabrikat e këpucarisë, peletërise, veshmbathjes, prodhime për veshje të modës. Mirëmbajtje të makinerive dhe pjesë këmbimi. Prodhim kallëpe dhe materiale të tjera për Fawson-et. Të organizoje logjistiken, transportin, dërgimin e mallrave dhe shpërndarjen në biznes. Shoqëria do të ketë për objekt sigurimin e shërbimeve në favor të ndërmarrjeve, publike dhe private dhe në veçanti: studim dhe planifikim i projekteve të kompanive, kontroll menaxhimi, menaxhimi financiar dhe thesari, leasing dhe faktorizimit, analize dhe riklasifikim financiar kërkimi dhe zhvillimi; çështje të lidhura me organizimin e ndërmarrjeve dhe cilësinë, çështje të lidhura me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, higjiena dhe siguria në produktet ushqimorë; logjistiken dhe shtrirjen territoriale të kompanisë; marketingun dhe strategjitë e biznesit; menaxhimi, hulumtimi dhe trajnimi i personelit; organizim administrativ-kontabiliteti; trajtimi dhe përpunimi i të dhënave nga sistemet kompjuterike; çështje të lidhura me import-eksportin dhe menaxhimi i produkteve ekonomiko/financiare të lidhura me tregtinë ndërkombëtare; shërbim i menaxhimit të exportit; shërbimet në fushën e certifikimit të cilësisë dhe mjedisit; shërbimet në sektorin publik, lidhur me: aktivitet të agjencisë së zhvillimit lokal; 2 projektimit dhe nxitja e operacioneve për zhvillimin e ekonomisë; projektimit dhe ndihma për publikun në politiken industriale; - ndihma dhe mbështetja për publikun në fushën e politikave të punësimit; projektimit dhe menaxhimi e agjencive, degëve dhe qendrave për sigurimin e shërbimeve për bizneset dhe publikun. Shoqëria do kryejë gjithashtu veprimtaritë e mëposhtme: organizimi i ekspozitave, panaireve, takime, konferenca dhe organizime të tjera; menaxhim i sallave të mbledhjeve, dhomat e konferencave dhe konferenca; kurse edukimi dhe trajnimi profesional, duke përfshirë aftësim profesional të ekuivalentuar me arsimin e detyrueshëm, skemat e mësimit profesional, trajnim themelor, trajnim i lartë teknik, duke përfshirë edukimin dhe përditësimin e aftësive bazë, riaftësim profesional, për përmirësimin e shoqërisë; kurse profesionale të pavarura; Kurse të edukimit fillestar, kurse të edukimit të lartë dhe të edukimit të vazhdueshëm, edukim i integruar. Kurse edukimi pas diplomimit, master dhe trajnim i udhëheqësve dhe institucionet teknike të kërkimit dhe biznesit; informacion për mësuesit, trajnuesit dhe personelit të administratës publike; trajnime që synojnë rritjen e kualifikimeve; aktivitet për udhëheqjen e edukimit të karrierës edukim në klase dhe në distance, maste, kurse profesionale për anëtaret dhe për përsona të tretë, kurse profesionale të financuara me fonde publike për komunitetin; formim në distance, dhe teletraining në distance; çdo lloj tjetër të trajnimit të parashikuar me ligj; aktivitet këshillimi në fushën e bujqësisë dhe për poseduesit e zonave pyjore, cilësinë e produkteve dhe certifikimit, kursimit të energjisë dhe prodhimin e energjisë së rinovueshme, informacionit dhe teknologjisë së komunikimit (tik), marketingut, logjistikes ndërkombëtare, të rejat teknologjike, financiare dhe të kredisë, mjedisit dhe mbetjeve; aktivitet këshillimi për sigurinë në punë dhe të sigurisë ushqimorë, jetën private; aktivitet dizenjimi; tregti me shumicë dhe pakicë në seli fikse ose si ambulant, importi dhe eksporti i: dyerve të brendshme dhe të jashtme, produkteve të hekurit, porta, gardhe, mobilie dhe orendi, dysheme druri (parket) për shtëpi, kapanone të parafabrikuara dhe/ ose instalimi i produkteve të përmendura; të gjitha produktet ushqimorë dhe jo ushqimorë sipas dispozitave ligjore në fuqi. Shoqëria do të kryejë aktivitetet të agjencisë së tregtisë dhe përfaqësimit me apo pa dorëzim të mallrave dhe shërbimeve; aktivitet në fushën e studimit dhe planifikimit, kërkimit industrial, tregtar, social, ekonomik dhe statistikor si dhe studime të tjera në përgjithësi; shërbimet e transferimit teknologjik dhe 3 të informacionit ndërmjetësues; prodhim softuer, shërbime këshilluese dhe të informacionit dhe teknologjisë së komunikimit, telekonsulte, mbështetje për kërkime në fushën e risive teknologjike elektronike dhe kompjuterike; menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrjetit ne" kompjuter; ngritja e sistemit të automatizimit të zyrave; veprimtari hardeare dhe softeare; projektimit të softea're specifike për kompanitë dhe organizatat publike dhe private; planifikimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e ueb shërbimit; menaxhimi, aktivizimi dhe aderimi në sistemet kompjuterike gjendje për të trajtuar dhe për të shpërndare dokumente dhe informacion që ligji parashikon që janë subjekt i reklamave ligjore ose që rrjedhin nga regjistrat, duke iu përmbajtur listave nga dhomat e tregtisë ose institucionet e tjera publike dhe private; shërbimet e tik dhe certifikimit të të dhënave të biznesit dhe kërkime përsonale për biznes; -shërbime tjera të tik; organizimi dhe menaxhimi i burimeve, transportit dhe pajisjeve të përparuara të teknologjisë për të mirën e biznesit, të bizneseve publike dhe private, në shërbimet e mëposhtme: a) shërbimeve në fushën e rishikimit financiar dhe analiza; b) kompani shërbimi në sektorët: Veprimtari këshilluese në çdo sektor, siç është sektori ekonomik, industrisë, tregtisë, shërbimeve, turizëm, zejtari, bujqësi, profesionet e lira dhe ndërmjetësim; të ushtrohet në sektorë, përvoja për të cilat nuk është dhënë me parë nga ligji; pagimin e operatoreve private dhe publike, vendas ose të huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: Footwear Accessories Machineries Assistance (FAMA)
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 11.12.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 400 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fushë PREZE Rruga Gjec-Fushë Nr. 1, Vorë 1032, (Rruga nacionale Vorë Fushë-Krujë, km 4, zona kadastrale 1669, nr pasurie 75/10, vol 6, fq 182, magazine 1- katëshe)

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare