Skip to content

5D Konstruksion (Ish "IGOR ELEKTRIK"; ish "V.A.S. Konstruksion")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 08:26:30
JSON

NIPT: L61322023P
Administrator: Nestor Muhametllari
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndertimin e linjave elektrike mbitokesore, (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energjine elektrike (linja fuqie) dhe telekomunikacioni (nenstacione elektrike te larte) dhe tensioni te mesem (kabinat elektrike), Punime elektrike, murature, konstruksione metalike. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile, industriale dhe social kulturore. Ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit, te kanalizimeve te ujrave te zeza, te vaditjes dhe kullimit. Ne fushen e ndertimit te rrugeve, urave, hekurudhave . Import eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve industriale, elektrike, hidraulike dhe ndertimi". Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndryshme te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqimor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.Ne fushen e ndertimit, projektimin dhe zbatimin duke perfshire por pa u kufizuar, i punimeve inxhinierike topografike dhe hidrologjike. Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj, Ndertim I impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologo inxhinierike, puse e shpime per uje, Punime topogjeodezike, mjedisi, nentokesore etj. Ndertime per N/Stacionet, kabinat e trasnformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise, ndertim impiantesh per prodhimin e energjise. Menaxhim integruar i mbetjeve (Grumbullim, transportim, ruaitie dhe magazinim i mbetjeve).
Emërtime të tjera Tregtare: 5D Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamion Mercedes Benz me targa AB 401 DP

2. Tirane, Kamion, Targa AA371MM, Nr. Lejes Qarkullimit TRDA5709016, Nr.Shasisë WDB67404215340169, Marka Mercedes Benz, Tipi 674, Ngjyra Portokalli, Viti i Prodhimit 1987
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: i. Me date 08.03.2022, sipas vendimit u vendos, per Miratimin e dhenies se Barres Siguruese mbi kuotat ne total 100% te kuotave te shoqerise, me te cilat siguron pagesen permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve te shoqerise “5D Knstruksion” shpk ndaj Barremarresit RAIFFEISEN BANK sha.
ii. Me date date 08.03.2022, u be Depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr.839Rep., Nr.423Kol., lidhur midis Barremarres/Kredidhenes- RAIFFEISEN BANK sha, Barredhenes/Kredimarres-Shoqeria “5D Konstruksion” shpk, Barredhenes- Nestor Muhametllari, Andreina Muhametllari
Ndryshime
Shënime: *** Për Transaksione Thesari me emrin e vjetër të kompanisë "V.A.S. Konstruksion", kliko: Transaksione Thesari 2019 - Në vijmësi
Për Transaksione Thesari me emrin aktual kliko: Transaksione Thesari 2019 - Në vijmësi


Ish-Adresa ndër vite (NIPT-e Sekondare të përfunduara):

1. Tirane, Petrele, Qeha, Ndërtimi i segmentit rrugor nga rreth-rrotullimi Mullet deri te ura ne fshatin Qeha.
2. Tirane, Rruga e Durresit, Segmenti rrugor nga rreth-rrotullimi ''Zogu i Zi'' deri te kryqezimi me rrugen ''Ded Gjon Luli'' (ne unazen e vogel, prane Sheshit Skenderbej).
3. Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Shkolla Hasan Vogli, objekt ne ndertim i ndodhur ne rrugen Hajredin Shtino.
4. Tirane, Farke, Sauk, Njesia Administative Farke, Fshati Sauk, me Nr.Pasurie 359/54, Zona Kadastrale 3266 "Hoteleri Studentore 2 dhe 3 kate me mur Rrethues.
5. Elbasan, Belsh, Trojas, Magazine e ndodhur ne ZK 3647, Nr.pasurise 1/22, Trojas, Belsh, Elbasan.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga " Andon Zako Çajupi", Qendra Zayed Bussiness Center, seksioni 3 C, D, kati III-të.

Adresa:
1. Tirane, Blloku i kufizuar nga rruget "Adem Sina", "Hiqmet Buzi", Sauk,Tirane, per ndertim rrjet kanalizimi
2. Tirane, Njesia Administrative nr.6, zona kadastrale nr.8240, me numer pasurie 5/129 ne rrugen Sabaudin Gabrani, si magazine
3. Tirane, "Godine banimi dhe sherbime 3, 5, 7 dhe 8 kate me 1 kat parkim nentoke", ne rrugen "Sali Nivica", Njesia Strukturore TR/79, Njesia Administrative nr.2
4. Tirane, Godine Banimi dhe Sherbimi 7 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke, Rr.Kahreman Ylli, Zona Kadastrale Nr.8130
5. Tirane, Yzberish, Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 9 kat me 2 kat parkim nentoke, ne rrugen "Joklin Persi"
6. Durres, Objekt per ndertim, Sherbimi Hotelierie prane rruges "Egnatia", Bashkia Durres
7. Tirane, Godine Banimi dhe Sherbime 4 dhe 9 kate me 2 kat parim nëntokë, të ndodhur në rrugën "Zenel Bastari", njësia administrative Nr. 8, njësia strukturore Tr/125

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 27.01.2017
Kontrate shit-blerje kuotash 07.12.2018
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 20.09.2020
Kontrate shitje kuotash 04.03.2021
Marreveshja Siguruese date 08.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.01.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 07.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2024
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 13.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësiTransaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 84 979 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 122 930 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 125 687 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 84 861 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 555 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 262 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 324 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:670 291 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:507 745 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:419 899 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:306 720 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 365 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:175 231 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 945 004,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli