Skip to content

ACA MARGJEKA ( ish "A&D CONSULTANCY")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-03 09:56:36
JSON

NIPT: L61408003D
Administrator: Shkelzen Margjeka
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e Sherbimeve te auditimit dhe e sherbimeve te tjera te dhenies se sigurise sipas percaktimit te ketyre sherbimeve te dhena nga IFAC (Federata Nderkombetare e Kontabilisteve). Kryerja e Sherbime te kontabilitetit. Sherbimet e mbajtjes se kontabilitetit, deklarimeve tatimore dhe hartimi i pasqyrave financiare ne perputhje me SKK te permiresuara dhe SNRF. Konsulenca ekonomike, financiare dhe fiskale. Konsulenca fiskale, per njohjen dhe zbatimin e legjislacionit fiscal. Konsulence ne ceshtje gjyqesore qe kerkojne nje ekspertize kontabel apo keshillime fiskale, tregtare, ekonomike etj. Kryerja e sherbimeve te tjera te dhenies se sigurise, akt-ekspertiza per prokurorine dhe gjykaten. Ngritja, permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve kontabel dhe te kontrollit te brendshem te njesive ekonomike si dhe trajnimin profesional te personelit qe eshte ngarkuar me funksionimin e ketyre sistemeve. Pergatitja e raporteve periodike financiare sipas nevojave te drejtuesve te biznesit. Konsulenca ekonomike, financiare dhe fiskale. Pergatitjen e planeve te biznesit per nevojat e drejtuesve dhe per palet e treta, rivleresim aktivitetesh, keshillime biznesi mbi mundesite e zhvillimit, keshillime per fillim aktiviteti tregtar etj.. Sherbime te tjera te lidhura me shoqerite tregtare, si: ndarje, bashkim,perthithje, administrim, likujdim, falimentim; rritje dhe zvogelim kapitali; hetime te posacme, perfaqesim ne ceshtje gjyqesore qe kerkojne nje ekspertize kontabel ose fiskale, tregtare, ekonomike etj. Perfaqesimi i njesive ekonomike si per qellime tatimore, gjyqesore apo kundrejt paleve te treta. Ofrimi i sherbimeve te mbajtjes se selise per njesi te tjera ekonomike, etj. Organizim i kurseve te trajnimit profesional ne fushen e kontabilitetit, finances e te administrimit financiar. Realizimin e kontratave, marreveshjeve, ortakerive shoqerive te perbashketa apo formave te tjera te lejuara nga legjislacioni shqiptar, me persona fizike dhe juridike, shqiptar ose te huaj, per te realizuar operacione tregetare dhe veprimtari te ndryshme qe jane te nevojshme dhe me interes per shoqerine si dhe per cdo lloj aktiviteti qe do ti sherbeje realizimit te objektit. Shoqeria "ACA MARGJEKA" sh.p.k. mund te kryej cdo operacion tjeter te pajtueshem me profesionin e Audituesit Ligjore (Ekspertit Kontabel te Autorizuar/Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) duke perjashtuar cdo veprimtari qe do te shmangte ate nga karakteri professional apo cdo veprimtari qe bie ne kundershtime me Ligjin nr. 10 091, date 5.03.2009 "Per Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit te Audituesit Ligjor dhe te Kontabilistit te Miratuar (ndryshuar me ligjin nr. 10297 date 08.07.2010 Per nje ndryshim ne ligjin nr. 10 091, date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe kontabilistit te miratuar" dhe me ligjin 47/2016 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 10 091, date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe kontabilistit te miratuar", te ndryshuar.
Emërtime të tjera Tregtare: ACA MARGJEKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr.''Tre Vellezerit Kondi'', Vilat Amerikane, Ndërtesa 736

Faqja Web:
www.acamargjeka.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.03.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : A.Baja