Skip to content

Lu-is ALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61408502C
Administrator: Bujar Luzi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e ndërtimit si: gërmime dheu, ndërtime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndërtime rrugësh, ndërtime urash dhe vepra arti, punime murature dhe ndërtime parafabrikate beton arme, struktura metalike, gjithçka në fushën e ndërtimit, zbatimit, projektim, zbatim të objekteve civile e industriale, ndërtime rrugore, ura e vepra arti, ndërtime portuale, hidraulike e hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale, punime restaurimi, rikonstruksione, punime karpentieri, impiante teknologjike, shërbime të tyre. Në bazë të qëllimeve të lartpërmendura, shoqëria mund të përmbushë të gjithë veprimet e pasurive të luajtshme, të paluajtshme, tregtare, industriale dhe aktivitete financiare që kanë lidhje me objektin social dhe çfarëdo lloj tjetër aktiviteti që do të konsiderohet e nevojshme apo e përdorshme, kontrata huaje dhe akses në çfarëdo lloj tjetër kredie dhe veprime të qirasë financiare, çdo raport me publikun. E gjithë veprimtaria brenda kufijve/limiteve që lejojnë dispozitat në fuqi. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti në raport me objektin apo të aftë për ta favorizuar atë. Shoqëria për të realizuar objektin e saj mund të përdorë me 2 hua ose me shpërblim tokë, truall, ti marrë me qira, ti blejë dhe të administroj ambiente, magazina, automjete, pajisje, linja prodhimi për këtë lloj aktiviteti, makineri, etj. Sidoqoftë shoqëria nuk do kufizohet vetëm në këto aktivitete, ajo do ketë të drejtë të kryejë çdo aktivitet tjetër të ligjshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: Lu-is ALB
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 05.02.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja 13, Rruga Pavarësia, Pallat 3 katësh, Kati i parë, Hyrja 1, Nr.Pasurie 50/118, Zona Kadastrale 8518, Vol.12, Faqe 104

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare