Skip to content

AL TECH FOOD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-25 09:19:23
JSON

NIPT: L61426028J
Administrator: Armand Zajmi
Objekti i Veprimtarisë: 1.Transferimin e dijeve dhe praktikave bashkekohore per realizimin te prodhimeve me origjine bimore dhe shtazore, perpunimin e plote le tyre. Ambalazhimin dhe tregtimin ne vend, ne rajonin e Ballkanil, ne vendet e Bashkimit Evropian dhe me gjere; 2.Ngriljen e kapaciteteve teknike dhe manaxheriale qe garantojne permbushjen e standardeve bashkekohore te prodhimit e grumbullimit, te perpunimit dhe ambalazhimit dhe te tregtimit te produkteve ushqimore ne vend dhe eksportimin e tyre 3.Trajnimin e vazhdueshem te prodhuesve, grumbulluesve, pcrpunuesve dhe treguesve te produkteve ushqimore per te garantuar permbushjen e standardeve bashkekohore. 4.Studimin e situates aktuale, te ecurise dhe perspektives se zhvillimeve ne sektorin ushqimor ne Shqiperi dhe vendet e rajonit te Ballkanit. 5.Vleresimin objektiv te cilesise se produkteve ushqimore , me origjine bimore dhe shtazore, te fresketa dhe te perpunuara te ofruara ne tregun lokal dhe per eksport. 6.Promovimin e vlerave dhe veçorive te produkteve ushqimore te realizuara nga shoqeria dhe operatoret e tjere te interesuar ne treg. 7.Certifikimin e produkteve ushqimore te realizuara nga shoqeria. Per te realizuar objektin e saj shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira nderrmarrje, dege ndermarrjesh si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, e ne konsociume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi, shoqeria mund te kryej cdo aktivitet tjeter ose te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/02/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Iva Bërxolli; Enkel Kapxhiu; Thoma Melo
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 16.03.2017, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua: Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 11/10/2017, me ane te Urdhrit Nr.873 Prot, datë 04.10.2017, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G BAILIFF SERVICE, protokolluar nga QKB me Nr.14206 Prot, datë 06.10.2017, u urdherua vendosja e masës së sekuestros kosnervative vetëm mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore Z.Ajdin Sejdiu pranë shoqërisë "AL TECH FOOD" sha me NUIS (NIPT) L61426028J në masën 35% të pjesëmarrjes së tij në aksione. Kreditor: Ljubo Mrnjavac; Objekt: Pagim Kredie

III. Me date 25/01/2018, me ane te Urdhrit Nr.527/2 Prot., datë 24.01.2018, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z .Ajdin Sejdiu, pranë shoqërisë "AL TECH FOOD" sh.a me NUIS (NIPT) L61426028J, në masën 35 % të pjesëmarrjes së tij në aksione.

IV. Me date 11/04/2018, me ane te Urdhërit Nr.371 Prot., datë 27.03.2018 lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative vetem mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z. Ajdin Sejdiu, ne masen 35 % te pjesemarrjes se tij, ne shoqerine “AL TECH FOOD” sh.a, me NUIS (NIPT) - L61426028J. Kreditor: Ljubo Mrnjavac; Objekt: Pagim Shume

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane Durres, Koder Mallishte, Nr 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.01.2023
Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 04.10.2017
Urdher per Heqje Sekuestro date 24.01.2018
Urdher per Venie Sekuestro date 27.03.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 25.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -927 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 789 629,00
Punuar Nga : A.Baja