Skip to content

STAI PREFABBRICATI ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-06 07:28:08
JSON

NIPT: L61502505A
Administrator: Ardian Muka
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate. Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të ndikimit në mjedis. Kërkime. Konsulencë. Planifikim. Drejtim punimesh, supervision. Tregtimi me shumicë dhe me pakicë i të gjitha produkteve për ndërtimin, pra të ndërlidhura me aktivitetin vetjak dhe në veçanti materialeve për ndërtimin e parafabrikateve. Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industrialë, etj. Për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të kapitalit, në shoqëri të tjera, konsorciume ose kompani të cilat kanë objekte të ngjashëm apo analogë me të vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale, financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufrukt ose qera, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë prej veprimtarive të mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe depozitat, të lerë peng të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe personale. Të njëjtat garanci mund të vihen dhe në interes të subjekteve të lidhura me të nga raporte ekonomike ose pjesëmarrje, me përjashtim të të tjerëve.
Emërtime të tjera Tregtare: STAI PREFABBRICATI ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/02/2016
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 130 800,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “PREFABBRICATI INDUSTRIALI STAI S.R.L.”, është shoqëri italiane, me seli në Acquanegra Sul Chiese (MN) në rrugën Montanari 144 CAP 46011 me Nr. Regjistrimi më Regjistrin e Sipërmarrjeve të Mantovës 00273920207 me përfaqësues ligjor Z. Daniele Peroni. (Sipas dokumentit të aktit të themelimit të shoqërisë)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 06.04.2023
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 23.02.2017, me kërkesë të administratorit të shoqërisë, u vendos Pezullimi i aktivitetit të Shoqërisë, nga data 24.02.2017 – Pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro [ne shumen 10.000 (dhjetëmije) euro], por eshte konvertuar ne leke sipas kursit zyrtar ditor te kembimit date 06.04.2023, 113.08 ALL/EUR.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Lagjja 4, Rruga Egnatia, Pallati Rajfi, Kati i dytë, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/33

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 06.04.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli