Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Artan Dulaku
Rezultate gjithsej: 8

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBA - BETON

J62207004A
(Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar "ALBA BETON" Sh.P.K, do të zhvillojë aktivitet me objektin e veprimtarisë si më poshtë: Shoqëria ka si qëllim dhe objekt prioritar kryerjen e veprimtarive të prom)

Tiranë 50007734 ALL

INER

J91817002H
()

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS

K62115018I
(Aktivitet i shërbimit në fushën e telekomunikacionit dhe komunikimeve elektronike, transmetimit satelitor, transmetimit të të dhënave, figurë, video, kërkime, konsultime, projekte, organizim, shpërndar)

Tiranë 1423421 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

D & L ADMINISTRIM

K81602002S
(Keshillim dhe admnistrim per krijimin, realizimin zhvillimin e marketingut te qendrave tregtare te banimit, pasuri keto te shoqerise ose ne pronesi te shoqerive te tjera, personave fizike apo juridike te diet e)

Tiranë 5148261 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONCORD INVESTMENT (Ish ARTAN DULAKU)

K81602049K
(Investimi, zbatimi, zhvillimi, menaxhimi i zonave civile, industriale, turistike, si edhe shërbimeve të tjera të veprimtarive tregtare të ngjashme ose të lidhura me to. Kryerja e veprimtarive tregtare në )

Tiranë 21174789 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERGENT-CO

L02220021F
(Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqësor dhe blegtorale, pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazh)

Tiranë 6113176 ALL

STAI PREFABBRICATI ALBANIA

L61502505A
(Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate. Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të ndikimit në mjedis. Kërkime. Konsu)

Durrës ALL

MARINA BAY SARANDA

M04310802F
(Shoqeria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te kontrates se qirase lidhur me Ministri)

Sarandë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni