Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Artan Dulaku
Rezultate gjithsej: 20

ALBETON 5

J61817008G
(Shfrytezimi i kavave ne lumenj e ne male dhe perpunimi i inerteve. Prodhimi i materialeve industriale te ndertimit si brenda dhe jashte territorit shqiptar. Pergatitja dhe shperndarja e ilaçit, çimentos dh)

Tirane 348754 ALL

ARAMERAS

J61901139K
(Ndertimin e objekteve, rikonstruksione dhe mirembajtje si dhe blerje shitje kembime qira sistemim dhe administrim te pasurive te palujtshme dhe si komplekse ndermarjesh industriale dhe tregtare duke perfshir)

Sarande ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBA - BETON

J62207004A
(Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar "ALBA BETON" Sh.P.K, do te zhvilloje aktivitet me objektin e veprimtarise si me poshte: Shoqeria ka si qellim dhe objekt prioritar kryerjen e veprimtarive te promovimit dh)

Tiranë 50007734 ALL

MARINA ORIKUM (ish "GIORGI ALFO")

J66915255J
(Ndërtimi dhe menaxhimi i porteve të jahteve. Aktivitet turistik dhe investime në fushën e turizmit, hoteleri, bar restorante, veprimtari në fushën e transporteve të ndryshme të mallrave e udhëtarëv)

Vlore 433590 ALL

Safe Security Albania (ish "DV - Focus"; ish "DI VINÇENZO ESTERO ALBANIA") (Shoqeria e perthithur "GLOB 06")

J72207013A
(Shoqeria ka si objekt te saj administrimin dhe kryerjen e sherbimeve per siperfaqet e perbashketa/ne bashkepronesi per qendra biznesi, qedra tregtare, komplekse industriale dhe rezidenca banimi. Keshillim pe)

Tirane ALL

INER

J91817002H
()

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MEDIA VIZION

K01414003D
(Veprimtari ekskluzive audiovizive. Prodhim dhe distribution i veprave audiovizuale, filma te metrazhit te gjate, te shkurter dhe te animuar.Prodhimin, transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhital)

Tiranë 3795652 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTER-GAZ SHA (ish "INTER GAZ-SH.A."; ish "INTER-GAZ")

K21916802B
(Tregti me shumicë i gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre, përpunim, përzierje, prodhim i gazit GLN, depozitimin e tyre me shumicë e pakicë, shitjen, dhënien me qera të depozitave, etj. Objekti i)

Durres 40627573 ALL

C O N D O R

K51311006O
(Prodhimi dhe tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit, import eksport i tyre brenda e jashte vendit per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve.Projektimi dhe zbatimi i veprave ndertimore,)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tring TV (ish "THEATRE INTERNATIONAL")

K61931005K
(Veprimtari ekskluzive audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin e sistemeve te telekomunikacionit dhe transmetimeve audiovizive dhe ripeseritjen e ty)

Tiranë 10274329 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS

K62115018I
(Aktivitet i shërbimit në fushën e telekomunikacionit dhe komunikimeve elektronike, transmetimit satelitor, transmetimit të të dhënave, figurë, video, kërkime, konsultime, projekte, organizim, shpërndar)

Tiranë 1423421 ALL

ILIRIA DEVELOPMENT sh.p.k (perthithur nga "CONCORD INVESTMENT")

K72208033U
(Aktivitete te blerjes, shitjes, zhvillimit, tregtise dhe/ose cdo lloj transaksioni ne lidhje me pasuri te paluajtshme apo te luajshme apo te te drejtave te tjera te lidhura me to, qiraja financiare ose e uzu)

Tirane ALL

ILIRIA DEVELOPMENT 2

K81426028K
(Shitblerje te pasurive te paluajtshme ndertim dhe zhvillim.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

D & L ADMINISTRIM

K81602002S
(Keshillim dhe admnistrim per krijimin, realizimin zhvillimin e marketingut te qendrave tregtare te banimit, pasuri keto te shoqerise ose ne pronesi te shoqerive te tjera, personave fizike apo juridike te die)

Tiranë 5147461 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONCORD INVESTMENT (Ish ARTAN DULAKU)

K81602049K
(Investimi, zbatimi, zhvillimi, menaxhimi i zonave civile, industriale, turistike, si edhe shërbimeve të tjera të veprimtarive tregtare të ngjashme ose të lidhura me to. Kryerja e veprimtarive tregtare në )

Tiranë 21174789 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERGENT-CO

L02220021F
(Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metra)

Tirane 6113176 ALL

STAI PREFABBRICATI ALBANIA

L61502505A
(Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate. Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të ndikimit në mjedis. Kërkime. Ko)

Durres ALL

MARINA BAY SARANDA

M04310802F
(Shoqeria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te kontrates se qirase lidhur me Ministri)

Sarandë ALL

MANAGEMENT HOSPITALITY ALBANIA

M22217006T
(Aktivitet në fushën e turizmit, hapja dhe manaxhimi i hoteleve, e godinave dhe ambjenteve në të cilat ushtrohet aktivitet hotelier. Menaxhim dhe administrim i pasurive të paluajtshme, kryesisht me vepri)

Tirane ALL

SMART MANAGEMENT AND TRADING

M32414504C
(Import-eksport, tregeti, shitblerje me shumice e pakice, Sisteme telefonie, ndertim rrjetesh telekomunikacioni, sisteme sigurie, sisteme antizjarr, sisteme vezhgimi, sisteme alarmi, ndertim faqe ëeb, sistem)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni