Skip to content

ITE Engineering
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-18 11:19:30
JSON

NIPT: L61530001I
Administrator: Gerti Zotkaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtimin e të gjitha llojeve të materialeve, makinerive pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit elektrik, elektroshtëpiak, elektronik, të telekomunikacionit, të destinuara për objekte civile dhe industriale. Prodhimin e pajisjeve dhe makinerive të përmendura me sipër. Kryerjen e veprimtarive të shërbimit e riparimit të karakterit elektrik elektronik të telekomunikacionit e të llojeve të tjera. Projektimin dhe zbatimin e projektimeve dhënien e konsulencës, asistencës teknike dhe kryerjen e shërbimeve në lidhje me veprimtaritë e mësipërme. Ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Punime, gërmime, ndërtime e rikonstruksione në objekte civile dhe industriale. Projektim dhe Instalimi impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit ftohje- ngrohjes (kondicionimit), furnizimit me gaz, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse, transportues), të sinjalistikes rrugore. Projektim, instalim, operim dhe mirëmbajtje e sistemeve të prodhimit, prezantimit, transmetimit e monitorimit audio/vizual, TV, Radio, WEB-TV, IPTV, Hotel TV, Hospitality TV, A/V Conferencing, Analoge e Digjitale, 2 Tokësore, Satelitore, Kabllore, TCP-IP. Projektim, instalim, operim dhe mirëmbajtje e sistemeve të komunikimit WebConference, E-Publishing, E-Learnig, E-Comunication, VOIP, WEB Pagës, DataBase, Digjital Asset Management, Digjital Logging, Monitoring e Analyzing etj. Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshëm për materiale e pajisje elektrike, pajisje industrial e elektroshtëpiake si dhe për pajisje dhe sisteme të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe për impiante të tjera të çfarëdo lloji në vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte të ndryshme. Shërbime konsulence, mbikëqyrje dhe kolaudimi lidhur me materialet elektrike, pajisjet industriale e elektroshtëpiake, pajisjet dhe sistemet/impiantet e ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit), impiantet e tjera të çfarëdo lloji si dhe supervizionin në lidhje me instalimin e tyre. Studime fizibilitetit në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së Shoqërisë. Kryerjen e veprimtarisë në fushën e ndërtimit, studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. Ndërtimin e centraleve dhe objekteve turistike, objekteve të kultit, rrjetet inxhinierie, objektet industriale, të gjitha restaurimet, rikonstruksionet dhe mirëmbajtjet e godinave civile e industriale, veshjen e fasadave në përgjithësi. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, ndërtimet e nënstacioneve, kabinat e transformatorëve linja TN e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë, rikonstruksionin e veprave të artit, montimet e konstruksionet metalike si dhe çdo ndërtim tjetër që përben send të paluajtshëm në përfundim. Kryerjen me mënyrë dytësore të çdo veprimtarie tregtare që lidhet me përmbushjen e objektit të saj tregtar dhe që konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme, duke përfshirë edhe zotërimin e kuotave ose pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera tregtare të ushtrojnë aktivitet të ngjashëm me aktivitetin e ushtruar nga vete shoqëria si dhe ushtrimit e të gjitha të drejtave që lidhen me zotërimin e këtyre kuotave/pjesëmarrjeve.
Emërtime të tjera Tregtare: ITE Engineering
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.03.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Ne date 04.08.2020: Ne baze te Vendimit te Ortakut date 15.07.2020 eshte miratuar hapja e deges se shoqerise "Ite Engineering" ne Kosove me perfaqesues Gerti Zotkaj.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar Rruga Dytesore Km.5, Autostrada Tiranë - Durrës, Zona kadastrale 2679, Nr.pasurisë 7/43

Adresa:
Vlore Himare DHERMI Vlore, Himare, Dhermi, Nr.pasurie 34/203 dhe zona kadastrale 1739.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit
Ekstrakti Historik i Shoqerise Tregtare - Date 18.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 17 065 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 866 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 835 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 706 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 998 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:448 169 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:497 032 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:253 209 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:250 851 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:74 242 274,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B