Skip to content

ITE GROUP (ish "I T E. GRUP") Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 08:28:40
JSON

NIPT: K11323001H
Administrator: Sokol Zotkaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtimin e te gjitha llojeve te materialeve, makinerive paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit elektrik, elektroshtepiak, elektronik, te telekomunikacionit, te destinuara per objekte civile dhe industriale. Prodhimin e paisjeve dhe makinerive te permendura me siper. Kryerjen e veprimtarive te sherbimit e riparimit te karakterit elektrik elektronik te telekomunikacionit e te llojeve te tjera. Projektimin dhe zbatimin e projektimeve dhenien e konsulences,asistences teknike dhe kryerjen e sherbimeve ne lidhje me veprimtarite e mesiperme. Ofrimi i rrjeteve dhe sherbimeve te komunikimeve elektronike. Punime, germime, ndertime e rikonstruksione ne objekte civile dhe industriale."-Projektim dhe Instalimi impianteve teknollogjike, termike, hidrike, te ventilimit ftohje-ngrohjes (kondicionimit), furnizimit me gaz, i impianteve ngritese dhetransportuese (ashensore, 2 shkallelevizese, transportues), te sinjalistikes rrugore. - Projektim, instalim, operim dhe mirembajtje e sistemeve te prodhimit, prezantimit, transmetimit e monitorimit audio/vizual, TV, Radio, WEB-TV, IPTV, Hotel TV, Hospitality TV, A/V Conferencing, Analoge e Digjitale, Tokesoje, Satelitore, Kabllore, TCP-IP. \ Projektim, instalim, operim dhe mirembajtje e sistemeve te komunikimit WebConference, E-Publishing, E-Learnig, E-Comunication, VOIP, WEB Pages, DataBase, Digital Asset Management, Digital Logging, Monitoring e Analyzing etj. Sherbime mirembajtje dhe servisi te ndryshem per materiale e pajisje elektrike, pajisje industrial e elektroshtepiake si dhe per pajisje dhe sisteme te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe per impiante te tjera te cfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme. Sherbime konsulence, mbikqyrje dhe kolaudimi lidhur me materialet elektrike, pajisjet industriale e elektroshtepiake, pajisjet dhe sistemet/impiantet e ftohjes dhe te ngrohjes (kondicionimit), impiantet e tjera te cfaredo lloji si dhe supervizionin ne lidhje me instalimin e tyre; Studime fizibiliteti ne fushen e ushtrimit te veprimtarise se Shoqerise. - Kryerjen e veprimatrise ne fushen e ndertimit, studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. - Ndertimin e centraleve dhe objekteve turistike, objekteve te kultit, rrjetet inxhinierike, objektet industriale, te gjitha restaurimet, rikonstruksionet dhe mirembajtjet e godinave civile e industriale, veshjen e fasadave ne pergjithesi. - Ndertimin dhe rikonstruksionin e rrugeve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. - Ndertimin dhe mirembajtjen e impianteve te prodhimit te energjise elektrike, ndertimet e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve linja TN e te mesem dhe shperndarje te energjise, rikonstruksionin e veprave te artit, montimet e konstruksionet metalike si dhe cdo ndertim tjeter qe perben send te paluajtshem ne perfundim. Kryerjen me menyre dytesore te cdo veprimtarie tregtare qe lidhet me permbushjen e objektit te saj tregtar dhe qe konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme, duke perfshire edhe zoterimin e kuotave ose pjesemarrjeve ne shoqeri te tjera tregtare qe ushtrojne aktivitet te ngjashem me aktivitetin e ushtruar nga vete Shoqeria si dhe ushtrimit e te gjitha te drejtave qe lidhen me zoterimin e ketyre kuotave/pjesemarrjeve. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cfaredolloj veprimtarie tjeter te lejuar nga ligji dhe ne perputhje me rregullat ne fuqi.Ndertim, mirembajtje porte, Aeroporti, Terminal, Punime detare, Punime Civile. Projektim infrastrukture rrugore, godina civile, ndertesa te ndryshme, objekte tokesore, detare, porte, aeroporte, terminal.
Emërtime të tjera Tregtare: ITE GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/01/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqeria " 4SUN ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 20/01/2023 me NUIS M31325022U me seli qendrore ne Tirane Rruga Dytësore, Autostrada Tiranë – Durrës, Km 5, Zona Kadastrale 8320, Tiranë, me administrator Gerti Zotkaj. Ortaket e shoqerise jane shoqeria “RHG” dhe shoqeria “ITE GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.01.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
Durres, Lagjja 14, Rruga Bajrama Tusha, Objekt me nr. pasurie 5/1744, Zona Kadastrale 8515, Shkozet
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dytesore Autostrada Tiranë Durres, Km 5

Adresa:
1) Shkoder, Rruga Inxhinier Gjovalin Gjadri, Blloku i Magazinave Industriale, Hyrja 1, Zona Kadastrale 8593, Pasuria Nr. 14/206
2) Tirane, Rruga Perlat Rexhepi,nr 12.
3) Durres, ILIRIA-L.13-PALL.DERVENI
4) Tirane, Kashar, Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, (Pallati Ales Konstruksion perballe Karburantit)
5)Tirane, Rruga “Ali Demi” Tirane, njesi nr.02, me sip tregetare te brendshme 139.57m2 dhe sip te perbashket 16.99 m2
6) Fier, Fier, Sheq i Madh, Zona kadastrale Nr 8532, objekt me numer pasurie 2/436-ND3, volumi 30,faqe 66;
7)Tirane, Rruga Milto Tutulani, Njesi me nr. pasurie 5/499-N3, Zona Kadastrale 8270, Tirane

Faqja Web:
www.itegrup.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Raport ekspertimi per zmadhimin e kapitalit 29.11.2017
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 07.07.2019
Kontrate shitje kuotash 14.01.2005
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.12.2011
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 28.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 226 007 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 98 796 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 58 267 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 125 088 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 105 357 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 86 058 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 72 077 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 222 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 343 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 654 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 683 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 495 703 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 590 964 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 063 867 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 151 028 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 020 034 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:891 877 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:836 605 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:515 014 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 471 373 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 447 432 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 393 733 201,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/ P.Nikolli/ L.Kanani