Skip to content

I T E. GRUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-03 12:00:25
JSON

NIPT: K11323001H
Administrator: Sokol Zotkaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtimin e te gjitha llojeve te materialeve, makinerive paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit elektrik, elektroshtepiak, elektronik, te telekomunikacionit, te destinuara per objekte civile dhe industriale. Prodhimin e paisjeve dhe makinerive te permendura me siper. Kryerjen e veprimtarive te sherbimit e riparimit te karakterit elektrik elektronik te telekomunikacionit e te llojeve te tjera. Projektimin dhe zbatimin e projektimeve dhenien e konsulences,asistences teknike dhe kryerjen e sherbimeve ne lidhje me veprimtarite e mesiperme. Ofrimi i rrjeteve dhe sherbimeve te komunikimeve elektronike. Punime, germime, ndertime e rikonstruksione ne objekte civile dhe industriale."-Projektim dhe Instalimi impianteve teknollogjike, termike, hidrike, te ventilimit ftohje-ngrohjes (kondicionimit), furnizimit me gaz, i impianteve ngritese dhetransportuese (ashensore, 2 shkallelevizese, transportues), te sinjalistikes rrugore. - Projektim, instalim, operim dhe mirembajtje e sistemeve te prodhimit, prezantimit, transmetimit e monitorimit audio/vizual, TV, Radio, WEB-TV, IPTV, Hotel TV, Hospitality TV, A/V Conferencing, Analoge e Digjitale, Tokesoje, Satelitore, Kabllore, TCP-IP. \ Projektim, instalim, operim dhe mirembajtje e sistemeve te komunikimit WebConference, E-Publishing, E-Learnig, E-Comunication, VOIP, WEB Pages, DataBase, Digital Asset Management, Digital Logging, Monitoring e Analyzing etj. Sherbime mirembajtje dhe servisi te ndryshem per materiale e pajisje elektrike, pajisje industrial e elektroshtepiake si dhe per pajisje dhe sisteme te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe per impiante te tjera te cfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme. Sherbime konsulence, mbikqyrje dhe kolaudimi lidhur me materialet elektrike, pajisjet industriale e elektroshtepiake, pajisjet dhe sistemet/impiantet e ftohjes dhe te ngrohjes (kondicionimit), impiantet e tjera te cfaredo lloji si dhe supervizionin ne lidhje me instalimin e tyre; Studime fizibiliteti ne fushen e ushtrimit te veprimtarise se Shoqerise. - Kryerjen e veprimatrise ne fushen e ndertimit, studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. - Ndertimin e centraleve dhe objekteve turistike, objekteve te kultit, rrjetet inxhinierike, objektet industriale, te gjitha restaurimet, rikonstruksionet dhe mirembajtjet e godinave civile e industriale, veshjen e fasadave ne pergjithesi. - Ndertimin dhe rikonstruksionin e rrugeve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. - Ndertimin dhe mirembajtjen e impianteve te prodhimit te energjise elektrike, ndertimet e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve linja TN e te mesem dhe shperndarje te energjise, rikonstruksionin e veprave te artit, montimet e konstruksionet metalike si dhe cdo ndertim tjeter qe perben send te paluajtshem ne perfundim. Kryerjen me menyre dytesore te cdo veprimtarie tregtare qe lidhet me permbushjen e objektit te saj tregtar dhe qe konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme, duke perfshire edhe zoterimin e kuotave ose pjesemarrjeve ne shoqeri te tjera tregtare qe ushtrojne aktivitet te ngjashem me aktivitetin e ushtruar nga vete Shoqeria si dhe ushtrimit e te gjitha te drejtave qe lidhen me zoterimin e ketyre kuotave/pjesemarrjeve. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cfaredolloj veprimtarie tjeter te lejuar nga ligji dhe ne perputhje me rregullat ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: I T E. GRUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.01.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dytesore Autostrada Tiranë Durres, Km 5

Adresa:
1) Shkoder, Rruga Inxhinier Gjovalin Gjadri, Blloku i Magazinave Industriale, Hyrja 1, Zona Kadastrale 8593, Pasuria Nr. 14/206
2) Tirane, Rruga Perlat Rexhepi,nr 12.
3) Durres, ILIRIA-L.13-PALL.DERVENI
4) Tirane, Kashar, Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, (Pallati Ales Konstruksion perballe Karburantit)

Faqja Web:
www.itegrup.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.03.2021
Akti i themelimit
Raport ekspertimi per zmadhimin e kapitalit 29.11.2017
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 07.07.2019
Kontrate shitje kuotash 14.01.2005
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.12.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 125 088 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 105 357 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 86 058 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 72 077 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 222 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 343 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 654 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 683 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 151 028 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 020 034 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:891 877 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:836 605 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:515 014 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 471 373 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 447 432 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 393 733 201,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala