Skip to content

ISA.NET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-06 10:33:58
JSON

NIPT: L62025017C
Administrator: Klodjan Shaqiri
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, instalim, mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Sherbime informatike, kancelarike dhe telefonike. Shperndarje interneti. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Mirembajtje rrjeti dhe serverash. Krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te fonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizator^, gjeneratore, radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike etj. Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme. Materiale dhe punime elektrike dhe elektroshtepiake, hidraulike, mekanike, ndertimi, konstruksione meialike dhe druri, si dhe lyerjen dhe tregtimin e bojrave per dru, mur, hekur, gur, anije, bojra vijezimi rrugor, etj. Tregtim te materialeve te ndertimit, te betoneve te ndryshme, nga rera, granili, hekuri, etj. Prodhim dhe tregtim mobiljesh dhe pajisje zyrash, me lyerje, akrilik te gatshem, feniks. etj, si dhe tregtim dhe montim te te gjithe aksesoreve te mobilierise, perfshire ketu edhe tregtim, montim, lyerje parketi apo veshje muri me dru. Tregtim i pjeseve per automjete, si xhenerike, paketa, mekanike, elektrike, karburant, vaj, antifrize, lubrifikanf, etj, per te cilat mundesojm edhe sherbim servisi.
Emërtime të tjera Tregtare: ISA.NET
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.08.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga" Miltor Sotir Gurra"Pallati. Mico, Kati perdhe

Adresa:
1.Durres, Fushe Kruje, Lagjja Punetori, Rruga e Vjeter, Zona Kadastrale 1664, Nr Pasurie 1/194+1-14, Kati 2
2. Tirane , Kashar, YZBERISH, Rruga” Thoma Goxhaj”, Pallati me Zone Kadastrale 3866, Nr Pasurie 342/65_N12, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 05.01.2018
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 30.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 129 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 750 865,00
Punuar Nga : L.Kanani