Skip to content

STAR INVESTMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 10:43:07
JSON

NIPT: L62106035A
Administrator: Dritan Aga (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Shitje, blerje te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme, ndermjetsim, komisioneri; Import-export, tregtim artikuj te ndryshem, prodhim, sherbime, transport, konsulence, investime, etj. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: STAR INVESTMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/09/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 21.12.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 11.12.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

III. Me datë 13.12.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos kalimi i shoqërisë në likuidim në kushtet e aftësisë paguese dhe u caktua si likuidues Z. Dritan Aga. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

IV. Me datë 03.03.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos mbyllja e likuidimit dhe çregjistrimi i shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Shoqeri ne Likuidim e Siper" u be "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vaqarr Rruga At Anton Luli SJ, Objekti ne Zonen Kadastrale 3712, Pasuria Nr. 4/66

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likuidim Shoqerie date 13.12.2017
RaportLikuidimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Çregjistrim Shoqerie date 03.03.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -124 282,00
Punuar Nga : P. Nikolli