Skip to content

D-H Management & Consulting
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-26 09:59:11
JSON

NIPT: L62415026J
Administrator: Henrik Baçi
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimin e konsulencës dhe organizimin ( drejtimin, zhvillimin, marketingun, shpërndarjen, dhe logjistiken) aktivitete të lidhura me menaxhimin, aktivitete të cilat lidhen me kërkimin shkencor, aktivitete të cilat lidhen me marketingun dhe penetrimin në treg, redaktim dhe implementim të sistemeve të cilësisë së sistemeve mjedisore, sigurisë, certifikimin, etikën dhe përgjegjësinë sociale të shoqërisë, menaxhimin e stakeholders, kërkimin dhe predispozitën e linjave guidë për sisteme të çertifikuara të prodhimit dhe /apo të shërbimeve emergjente të tregut, strategji marketingu, menaxhim strategjik të shërbimeve, komunikim dhe organizim eventesh dhe kongresesh. b. Problematika të import-export, veprimtari të cilat lidhen me bilancin, veprimtari të cilat lidhen me organizimin administrative e kontabël, të personelit, veprimtari të cilat lidhen me përpunimin dhe sigurinë e të dhënave, problematika të energjisë, shërbime konsulence tekniko – ekonomike, studime, planifikime, projektime, asistencë në blerje dhe në tendera, shërbime të kompjuterizuara, reklama, fushata publicitare, konsulencë shërbime informatike dhe trajnim profesional. Këshillim: Përcaktim dhe menaxhim të politikave të përgjithshme të komunikimit në bashkëpunim me strategjitë dhe objektivat e shoqërisë, përcaktim dhe menaxhim të marrëdhënieve me forcat politike dhe institucionale, shtypin dhe konsumatorin dhe shpërndarësit. Studim dhe përcaktim të imazhit institucional të shoqërisë dhe të imazhit të produktit, projektim dhe vënie në punë dhe koordinim të fushatave globale të marrëdhënieve publike, politike të imazhit promocional. c. Të zhvillojë dhe të menaxhoj kurset e trajnimit, kualifikimit e rikualifikimit profesionale të industrisë së tregtisë dhe agrikulturës dhe të turizmit, si atë kombëtar, dhe atë ndërkombëtar e hapur për të gjithë përsonat të cilët duan të kualifikohen dhe për punonjësit e të gjithëve sektorëve. Për të arritur më mirë këtë qëllim, shoqëria do të instalojë dhe do të menaxhojë institute grafike për çdo tip editorie i bashkuar me secilin apo me çdo lloj mjeti apo mbështetje audiovizive të masës. Të promovojë shkëmbime eksperience me organizma shqiptarë dhe ndërkombëtar të cilët ndjekin të njëjtin përfundim, duke favorizuar pjesëmarrjen në seminare studimi dhe kërkim shkencor. Të mbledhë kërkesat për trajnim Professional që rrjedhin prej të gjithë territorit. Të përcaktojë politikat e formimit profesional, të koordinojë propozimet të mundshme, apo projekte formimi me ente publike për të përfituar çdo tip asistencë të parashikuara nga ligji në fuqi, veçanërisht përsa i përket objekteve financiare kontribuuese dhe kredituese për të arritur qëllimin social. Organizimi i kurseve të formimit profesional për interpret dhe seminarist. Kurse formimi si për menaxher ashtu edhe për shitës, kurse specifik si për punonjësit të cilët do të punojnë në të ardhmen në marrëdhëniet me publikun. Kurse të programuara për mësues në distance. d. Promovimi për zhvillimin ekonomik të shoqërive shqiptare në zonën e Bashkimit Evropian dhe në fushën ndërkombëtare dhe në asistencën me Mardhëniet me entet dhe shoqëritë e fushës. Promovimi dhe mbështetja e të gjitha veprimtarive dhe iniciativave të përshtatshme në Shqipëri dhe jashtë saj për promovimin gjeneral dhe specifik për investimet dhe për t’ju bërë të njohur operatorëve ekonomik shërbimet dhe stimujt financiar prej të cilëve mund të përfitojnë bazuar në legjisLaçionin shqiptar, ndërkombëtar dhe për secilin shtetet në veçanti, si edhe mundësitë për investimet që propozojnë. Promovimin dhe zhvillimin e projekteve dhe shërbimeve të konsulencës së ndërmarrjeve dhe të kërkimit shkencor në tregjet financiare evropiane dhe ndërkombëtare në mbështetje të komercalizimit të të mirave dhe të shërbimeve të prodhuara, e gjitha kjo duke pasur si prioritet ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, duke favorizuar në veçanti promovimin dhe mbështetjen të formave të shoqërisë dhe konsorciumeve. Promovimin dhe zhvillimin e projekteve dhe shërbimin e asistencës dhe studime të realiteteve lokale dhe të potencialiteteve dhe kapacitetin të eksportit nëpërmjet programeve. Bazuar në pikat e mësipërme promovon dhe zhvillon iniciativa të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejta mbështetëse – në fushën e informacionit, të dokumentacionit dhe të kërkimit shkencor – duke marrë pjesë dhe duke përdorur struktura të specializuara dhe me kompetencë teknike. e. qiradhënia, komercializimi, në sasi të madhe dhe të vogël, import –eksporti i materialeve të audios, drita dhe video dhe të amplifikimit, si dhe konsulencën teknike bashkëngjitur; f. organizimin, produksion dhe menaxhim: të eventeve artistike, sportive, rekreative, kulturore, sociale dhe politike, evente në sektorin e modës, çdo tip manifestimi publik apo privat; panaire dhe kongrese për të tretët; g. kryerjen e veprimtarisë promocionale komerciale dhe të publicitetit duke përfshirë blerjen dhe shitjen e hapësirave publicitare dhe promocionale; h. mund të kryejë çdo lloj veprimtarie e cila lidhet me qëllimet e sipër përmendura edhe bashkërisht me institutet kredidhënëse, ente publike apo private, aktiviteti i të cilave bën pjesë në kornizën përcaktuar prej qëllimeve sociale.
Emërtime të tjera Tregtare: D-H Management & Consulting
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.12.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 01.01.2018, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr 5, Rruga. “Sami Frashëri”, pall. 17, shk.1 ap. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.01.2021
Vendim i asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit 01.01.2018
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala