Skip to content

ATHEN CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 11:51:38
JSON

NIPT: L62521404N
Administrator: Besiana Muskaj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit dhe te sherbimit. Tregti, import - eksport te artikujve te ndryshem. Ne fushen e transportit. Tregtim pjese kembimi per automjete dhe aksesore per automjete, tregtim me pakice dhe shumice produkte te mbrojtjes se bimeve, plehra kimike, sherbime pyjore , mbrojtjen e lumenjve, pastrimi dhe gjelberimi,sherbime mjediore te ambjenteve te ndryshme ne institucione private dhe shteterore, ne ndertim mirembajtje rrugesh dhe te kanalizimeve, mirembajtje te kanaleve kullues dhe te vaditjes etj. Tregtim, import - export me shumice dhe pakice i mallrave ushimore dhe industrial. Tregtim import eksport te materialeve te ndertimit dhe makinerive te ndertimit dhe drurit, pllaka te te gjitha llojeve, paisje hidrosanitare, punime te ndryshme ndertimi, ndertime civile dhe jo civile. Tregtim dhe riparim elektromotorresh te madhesive te ndryshme. Mbareshtrim te flores dhe faunes se eger, prodhim tregtim te produkteve drusore dhe jo drusore, projektim dhe zbatim ne fushen e pyjeve. Marrje dhe dhenie me qira ambenteve te ndryshme si dyqane, zyra etj. Marrje dhe dhenie me qira autovetura dhe mjete te tjera te cdo tonazhi. Blerje dhe shitje automjete te tonazheve te ndryshme. Tregtimin e aksesoreve per zjarrfikes, tregtim elektro - shtepiake shumice dhe pakice, montim tregtim dhe sherbime kondicioneresh, auto servise makinash. Tregtim paisje elektronike printera , skaner, fotokopje, kompjutera dhe servisi i tyre. Tregtim te materialeve kancelarike. Vleresim i pasurive te pa luajtshme dhe keshillime ligjore per pasuri te luajtshme. Konsultime inxhinierike, mjediosre, menazhime ne teknologji, cilesi dhe ne ceshtje te ambjentit. Prodhim, ndertim dhe montim sere, Inpute dhe autpute bujqesore te te gjitha llojeve. Rritja e kafsheve dhe shpendeve shtepiake dhe te fermes. Tregtim i produkteve dhe nenprodukeve te mishit dhe qumshtit. Sherbime nderhyrese higjeno - shendetesore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim). Sherbime konsulence, ndermjetesimi tregtar dhe menazhim te marredhenieve me klientet. Import eksport i dhomave frigoriferike dhe impjante ftohes.
Emërtime të tjera Tregtare: ATHEN CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.01.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 150 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 16.10.2018, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbej njesi me nr 1/1309-N3, ZK 8532

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 12.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 254 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 911 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 775 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:14 035 985,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani