Skip to content

2 H 2016 ( ish "Euro Hoxha Beton Company")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-06 12:03:33
JSON

NIPT: L63816203C
Administrator: Hamit Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale , veshje fasadash. Ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ndertim e punime ne ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje . Punime dhe mbrojtje lumore , sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/Stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN-se te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina e lavanteri, ndertime e mirmbajtje e tyre. Impiante ngritese dhe transportues ( ashensore, shkalle levizese , transportues ). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to , rifiniture me material druri, plastike , metalike dhe xhami, rifiniture te natyres teknike dhe ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike , termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendeshme elektrike , teleni, radiotelefoni e TV , etj. Pastrimi I ujrave detare , liqenore dhe lumore. Ndertimi I impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi I impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane . Punime topogjeodezike. Sistemet kundrazhurmes per infrastructure. Shpime gjeologo-inxhinierike , puse e shpime per uje. Ndertime civile dhe industriale edhe mbi 5 kate . Gurore . Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem.Tregtim mepakice dhe shumice te gomave te reja, bated, produkteve industrial, makina te perdorura dhe pjese kembimi. Tregtim e montim , duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Lyerje te te gjitha llojeve. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. Mallra industriale te lendeve te para e materialeve te ndertimit. Tregtim dhe montim kondicioneresh. Veshje fasadash,punime bojatisje, hidroizolime, termoizolime,akustike dhe kunder zjarrit te impjanteve teknologjike, mirembajtje dhe dekori ne mjedise urbane. Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer,bazalt etj. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Importeksport. Panele diellore.
Emërtime të tjera Tregtare: 2 H 2016
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.02.2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Xhemal Tafaj", Pallati Regi, Objekti Nr. 19

Adresa:
Durres, Rruga "Dhimiter Kraja", pallati nr.41, zona 2372.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.10.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 24.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 74 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 908 269,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -504 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 190 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 767 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:833 335,00
Punuar Nga : L.Kanani