Skip to content

ECO PASTRIMI 2L

JSON

NIPT: L67512601M
Administrator: Gëzim Feçi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e shërbimit e pastrimit, në nivele bashkëkohore, gjelbërimit, funeral, dekor dhe faktorëve të tjerë ekologjik të mjediseve urbane, zbatimin e standardeve shtetërore në përkrahje dhe zhvillimin e bimëve dekorative. Të mbaje lidhje dhe të koordinoje punën me organizatat qeveritare dhe joqeveritare me qëllim rritjen e efektivitetit të këtyre shërbimeve. Të rrisë cilësinë dhe frekuencën e këtyre shërbimeve duke përmirësuar teknologjinë. Të mbroje interesat e sipërmarrësve kontaktues me shtetin ose me pushtetin lokal, me sipërmarrjet e pastrimit, gjelbërimit dhe funeral dekorit, të bëjë përpjekje të vazhdueshme për edukimin qytetar, që të kemi një ambient sa me të pastër dhe të gjelbëruar. Të bëjë përpjekje për ngritjen profesionale të drejtuesve të këtyre shërbimeve. Në fushën e tregtisë import eksporti, me shumicë dhe pakicë; të mallrave industriale, ushqimorë, bujqësore e blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rëre, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara e të papërpunuara, të bimëve medicinave, të lëndës drusore, plastike, duraluminit. Në fusha të tjera hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave të servisit, parkim automjetësh, lavazhit, të hoteleve, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjencive për shitblerje, dhënie me qira të pasurive të tundshme dhe të patundshme, agjencive 2 komisioneve, agjenci transporti, transport të udhëtarëve e të mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashtë tij. Marketingun dhe strategjitë e biznesit; menaxhimi, hulumtimi dhe trajnimi i personelit; trajtimi dhe përpunimi i të dhënave nga sistemet kompjuterike, shërbime në fushën e certifikimit të cilësisë dhe mjedisit, shërbimet në sektorin publik, lidhur me: aktivitet të agjencisë së zhvillimit lokal; projektimit dhe nxitja e operacioneve për zhvillimin e ekonomisë; projektimit dhe ndihma për publikun në politiken industriale; ndihma dhe mbështetja për publikun në fushën e politikave të punësimit; projektimit dhe menaxhimi i agjencive, degëve dhe qendrave për sigurimin e shërbimeve për bizneset dhe publikun. Shoqëria gjithashtu do të kryejë veprimtaritë e mëposhtme: organizimi i ekspozitave, panaireve, takime, konferenca dhe organizime të tjera; menaxhim i sallave të mbledhjeve, dhomat e konferencave dhe konferenca; kurse edukimi dhe trajnimi profesional, duke përfshirë aftësim profesional të ekuivalentuar me arsimin e detyrueshëm, skemat e mësimit profesional, trajnim themelor, trajnim i lartë teknik, duke përfshirë edukimin dhe përditësimin e aftësive bazë, riaftësim profesional, për përmirësimin e shoqërisë; kurse profesionale të pavarura; kurse të edukimit fillestar, kurse të edukimit të lartë dhe të edukimit të vazhdueshëm; edukim i integruar; kurse edukimi pasdiplomimit, master dhe trajnim i udhëheqësve dhe institucionet teknike të kërkimit të biznesit; informacion për mësuesit, trajnuesit dhe personelit të administratës publike; trajnime që synojnë rritjen e kualifikimeve; çdo lloj tjetër të trajnimit të parashikuar me ligj; aktivitet këshillimi në fushën e bujqësisë dhe poseduesit e zonave pyjore, cilësinë e produkteve dhe certifikimit, kursimit të energjisë dhe prodhimin e energjisë së rinovueshme, informacionit të teknologjisë së komunikimit (tik), marketingut, të rejat teknologjike, mjedisit dhe mbetjeve; aktivitet këshillimi për sigurinë në punë dhe të sigurisë ushqimorë, jetën private. Veprimtari këshilluese në çdo sektor, siç është sektori ekonomik, industrisë, tregtisë, shërbimeve, turizën, zejtari, bujqësi, profesionet e lira dhe ndërmjetësim, të ushtrohet në sektorë, përvoja për të cilat nuk është dhënë me parë nga ligji; pagimin e operatoreve private dhe publike, vendas ose të huaj. Shoqëria do të ofrojë gjithashtu shërbimin e mbështetjes teknike në të gjitha fushat në të cilat jep konsulenca; sigurimin e vendit të punës, duke ofruar shërbimin e monitorimit të shëndetit sipas ligjit. Shoqëria do të ofrojë gjithashtu shërbimin për menaxhimin e fermave, veprimtarive artizanale, tregtare, turistike, industriale, në të 3 gjitha format ligjore të miratuara nga ligji. Shoqëria, nëse do të jetë e nevojshme dhe kërkohet nga ligji, për arritjen e rezultateve në punë, do të përdore në mënyre rigoroze punonjës profesionale, që i përgjigjen direkt punës që do të kryejnë. Mund të kryejë veprimtari mobiluare dhe imobiliare, transaksione të pasurive të patundshme tregtare, dhe çdo objekt social të nevojshëm ose të dobishëm për arritjen e objektit të saj si dhe do të marrë pjesë në kompani të tjera me objekt të ngjashëm me të.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO PASTRIMI 2L
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 29.12.2015
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Qukës SHKUMBIN Fshati Qukës Shkumbim, Rruga Shigun, shtëpi private Nr. 21

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare