Skip to content

ARENA MK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-30 08:45:16
JSON

NIPT: L67619801Q
Administrator: Kujtim Myrtaj, Arben Myrtaj, Endrit Myrtaj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushën e projektimit te masterplaneve , planeve rregulluese e studimeve pjesore , projekte arkitektonike e konstruktive te objekteve civile –industriale,turistike mbi 5k objekte bujqesore e sportive prej murature e skelet beton arme mbi 5k si edhe me skelet metalik ,te objekteve sportive, projektime te interirerve e peisazhit , projektim te instalimeve te brendshme elektrike , telefonike,radiotelefoni , citofoni , sisteme alarmi , hidraulike , ngrohje , kondicionimit , te furnizimit me gaz , te veprave hidroteknike si diga , tunele hidroteknike , furnizim me uje , kolektor shkarkimi , ujësjellës kanalizime urbane e rurale , ujësjellës kanalizime urbane e rurale – vepra te trajtimit te ujit , te marrjes ujit ,shkarkimi , kulla ekuilibri , porte e pontile,vepra naftesjellese , gazesjelles , vajsjelles , projektim te veprave rrugore te te gjitha kategorive , ura , Tunele , projektime te fushes se gjeodezise , gjeologjise , projektim i centrale hidraulike e termike si dhe impiante te energjise elektrike,diellore,ere Projektim i sinjalizimit ne rruge ,Autostrada , hekurudha ,aeroporte , helioporte. Ne fushën e mbikqyrjes e kolaudimit te punimeve te ndërtimit ne teresi, te ndare ne punime gërmimi , ndërtime ,rikonstruksione ,mirembajtje , veshje fasada ne godina civile dhe industriale ,rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale , punime nëntoksore, ura e vepra arti , diga e tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertim i impianteve te prodhimit te energjise , te N/stac., kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe shpérndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë se mjedisit e te prishjes se ndërtimeve , impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre , impiante ngritese dhe transportues , punime rifiniture e të muraturës dhe të lidhura me to, me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese , impiante të sinjalistikës jo ndricuese e ndriçuese të trafikut, barrierra dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betoni , struktura metalike dhe druri , punime strukturore speciale , str. metalike dhe druri , shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa , impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit dhe linja telefonie e telekomunikacioni , Impiante té brëndéshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV. Pastrimi i ujrave detarë, liqenor dhe lumor. Ndërtimi i impianteve të ujit të pishëm dhe pastrimit te tij , impiante të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane , Punime topogjeodezike , Sisteme kundra zhurmes ne infrastructure , Shpime gjeologo , inxhinierike, puse e shpime për ujë. Projektim,mbikqyrje,kolaudim punime pyllëzimi dhe bimësh bujqesore , gjelberimi e dekori. Konsulence dhe ekspertiza tekniko,ligjore te fushës se ndërtim,projektim,mbikqyrje,kolaudimit te gjithe llojeve te objekteve. Vleresim pasurish te palujteshme e te lujtshme.Ne fushën e tregtisë import – eksporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve te ndërtimit, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve,lendeve te përpunuara dhe te papërpunuara , te bimëve medicinave, te lendeve drusore, plastike, duraluminit. Ne fusha te tjera: agjenci për shitblerje, dhënie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshëm, agjensive per administrimin e shërbimeve te mirëmbajtjes e pastrimit ne ndërtesa individuale e kolektive, zyra, hotele etj.Hartim Studimesh per vleresimin e ndikimit ne mjedis (VNM).
Emërtime të tjera Tregtare: ARENA MK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.02.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Qender - MALLAKASTER DUKAS Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.07.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 415 874,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 278 948,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 089 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 226 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:52 730 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 973 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 507 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 530 408,00
Punuar Nga : A.Lala