Skip to content

CAPTAIN DIN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-04 14:44:01
JSON

NIPT: L71619020J
Administrator: Leand Lakrori
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport i mallrave, produkteve dhe pajisjeve mjekesore, spitalore, artikuj dentare dhe kozmetike. Import/ eksport i pijeve alkolike dhe jo alkolike. Import/eksport te veshjeve me shumice dhe pakice (1 perdorimeshe). Import /eksport te teknologjise reklamuese. Import/eksport te pajisjeve dhe solucioneve te desinektimit si dhe ofrimi i sherbimit te disinfektimit te ambjenteve. Pjesmarrje ne procedura te tenderimeve publike. Tregtim me pakice dhe shumice, import-eksport te artikujve kozmetike dhe bojrave, aparateve dhe aksesoreve te tatuazhit dhe estetikes. Import Export pajisjesh dhe produktesh per Bar -Restorant, Hotele. Shitje online. Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, paketoje, tregtoje apo edhe eksportoje mallra. Import/eksport i produkteve ushqimore. Import, interport dhe eksport te teknologjise reklamuese.Prodhoje, Importoje, magazinim, perpunim, montim, paketim, riparim, i mjeteve te transportit per perdorime personale apo publike me energji elektrike(energji alternative), si dhe shitjen e tyre me shumice dhe pakice.Te tregtoje te gjitha pjeset e kembimit per mjetet e transportit me energji elektrike, perfshire baterite e tyre.Import, magazinim, ruajtje, tregtim dhe eksport i mjeteve dhe 2 pajisjeve lundruese si dhe dhenia me qira tek te trete per qellime turistike ose transporti.Te ofroje sherbime kurrieri per objektin e aktivitetit si dhe per te trete, brenda dhe jashte vendit.Pjesmarrje ne procedura te tenderimeve publike. Shoqeria ka gjithashtu te drejte te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare si dhe te ndermarre cdo akt financiar, ekonomik apo tregtar te lidhur me objektin kryesor te saj dhe/ose qe gjykohet i nevojshem apo i leverdishem per te.Te paketoje mallra dhe lende te importuara. Te prodhoje,riparoje, importoje, bleje, shese, eksportoje, jape me qira dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te merret me çdo lloj pajisjesh, artikujsh, aparaturash, makineri per fabrika, vegla, mallra, sende te cdo lloji te cilat mund te perdoren ose me te cilat mund te merret shoqeria me ndonje nga objektet e saj.Te zoteroje, administroje, te bleje te shese, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje dhe/ose te ndermjetesoje ne tregtimin e cdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose dhe ne lidhje me te drejtash mbi keto pasuri.Te kryeje konsulence, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me cdo lloj pasurie te paluajtshme.Te kryeje çdo biznes , pune apo veprimtari qe lidhet me cdo pasuri te luajtshme apo te paluajtshme ne pergjithesi.Te kryeje vet ose se bashku me te tjere operacione konsulence, keshillime financiare, revizionimi, menaxhimi dhe/ose kerkimi.Te ndertoje, menaxhoje konstruktoje, ndryshoje, zmadhoje, riparoje, adaptoje, mobilje cdo dyqan, magazine, zyra.Te sherbeje si perfaqesues shitje dhe marketingu, agjent shitjeje per firma vendase dhe te huaja etj.Te angazhohet ne shitje me shumice dhe pakice dhe te hape dyqane, dege dhe/ose zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimeve te shoqerise.Te tregtoje pajisje optike, laboratorike ose elektronike si dhe montimin te ketyre pajisjeve.Tregti me shumice e pakice pajisjesh laboratorike, kimikateve e reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre.Tregtim i artikuj te ndryshem per zyra, per ambjente laboratorike, kancelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve , medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe shkollore Qiradhenie mjetesh dhe automjetesh te llojeve te ndryshme.Real estate, qeradhenie dhe qeramarrje e ambjenteve ne pronesi te shoqerise dhe te te treteve per te tretet.Te bleje dhe te shese me pakice dhe shumice produkte letre, kancelarie, tonera, pajisje kompjuterike etj. Furnizim dhe instalim i pajisjeve per 3 shkolla dhe laboratore te arsimit normal dhe etik profesinal.Te kryeje sherbime printimi te ndryshme.Te importoje, bleje, shese dhe ne pergjithesi te tregtoje ose merret me cdo lloj pajisje te fushes se Energjive te Rinovueshme (Energji Diellore, Ere, etj) te cilat mund te instalohen dhe perdoren nga shoqeria ne nje nga objektet e saj, si dhe te tregtoje apo shese Energjine Elektrike te prodhuar prej tyre. Projektim, zbatim i veprave, ndertim dhe rikonstruksion siperfaqesh te ndryshme private dhe shteterore.Te manaxhoje, Evadim, Transportim, Grumbullim dhe asgjesim i plerave dhe mbetjeve publike (ato normale, ato spitalore dhe te gjitha llojeve te tjera te mbetjeve) me teknologji inovative.Importim dhe tregetim i materialve, pajisjeve dhe ofrim i sherbimeve per emergjencat civile, si digat e gatshme edhe te gjitha materialet e tjera qe perdoren ne te tilla raste fatkeqesish natyrore (thase me vetmbushje). Ne fushen e ndertimit te objekteve civile (si banesa individuale, kolektive, objekte industriale, bujqesore, ura etj).Kryerjen e aktiviteteve te ndryshme tregtare me konsigacion, aktivitete ekonomike me material porosites ne fusha te ndryshme, tregtim te mallrave te importit eksportit si ushqimor dhe jo ushqimor.Kryerjen e ndermjetesimit ne tregtimin e lendeve dhe materialeve te para.Tregtim me pakice dhe shumice, import-eksport te artikujve kozmetike dhe bojrave, aparateve dhe aksesoreve te tatuazhit dhe estetikes. Shitje online me ane te aplikacioneve te shoqerise ose te te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: CAPTAIN DIN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/04/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Komuna e Parisit, Nr. 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.12.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shit-blerje te kuotave date 23.04.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 181 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 181 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -27 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 888 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 634 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 479 383,00
Punuar Nga : A.Lala