Skip to content

BINARY ZEN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-22 14:00:40
JSON

NIPT: L81528003Q
Administrator: Roberto Tomassetti
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj si ne Shqiperi dhe jashte shtetit, per llogari te saj dhe te tretet: Prodhimin e aplikacioneve dhe gjetjeve informatike (të njohura ndryshe me emrin softëare) sidhe implementimin e tyre, personalizimin, dhe kombëtarizimin; Aktivitetin e studimit, projektimit, zhvillimit dhe administrimit, si per llogari të vet dhe për të tretët , të bazës së të dhënave dhe arkivave informativë të strukturuar për futjen, kërkimin, azhornimin, monitorimin, dhe fshirjen e të dhënave, me ndihmën, por jo eskluzivisht, të sistemeve informatike; administrimin e “data ëarehouse” ruajtjen e të dhënave dhe të instrumentave për lokalizimin e të dhënave, për nxjerrjen, trasformimin sidhe ngarkimin e tyre, “datamining”, nxjerrjen e të dhënave, '”information retrieval” rekuperimin e të dhenave dhe në përgjithësi l’outsourcing të proceseve informatikë, arkivimi elektronik i të dhënave, realizimi i indekseve, raporti përmbledhës i të dhënave të përpunuara; Aktiviteti i furnizimit i pajisjeve dhe teknologjive, dhe të konsulencës teknike, organizative dhe juridike, e shtrirë në ruajtjen e sistemeve informatike në termat e disponueshmërisë, konfidencialitetit dhe integritetit të aseteve informatike dhe çertifikimin e autencitetit të informacionit. Asistenca teknike dhe konsulenca në instalimin dhe në përdorimin e produkteve informatike, të ndertuara si nga softëare dhe nga hardëare, duke përfshirë cfarëdolloj makinerie dhe/ose pajisje për zyra në përgjithësi dhe për office automation në vecanti; Përvetësimi, çedimi dhe përdorimi komercial i çdo forme softëari në pronësi ose i përvetsuar me liçencë; përfitimitet ekonomike të cfarëdo lloj forme teknologjie, teksteve, dizenjove, markave, patentave, licencve, produkteve, grafikave, informatike dhe intelektuale, edhe me koncesion ose për llogari të të tretëve ne lidhje me informatikën; Ofrimi i shërbimeve tek privatët , ndërmarrjeve dhe institucioneve që kanë të bëjnë me mjetet e trasmetimit, ruajtjes dhe shpërndarjes të të dhënave sipas teknologjive aktuale dhe të së ardhmes, te perfshira - si titull shpjegues – internet, televizioni interaktiv, telefonia fikse dhe mobile, trasmisionet satelitare, aparatet telefonike fasilitatorë në shërbimet e rrjeteve ; Tregtimi në çdo formë të pranuar , edhe nëpërmjet ëebit (e-commerce), për llogari të vet ose të të tretëve, të produkteve dhe shërbimeve të lidhura me sa lartpërmendur , dhe në veçanti , sofëtare, computer, printera, aparate telofonike dhe kopjatore , aksesorët e tyre dhe materialet e konsumit; Organizimi, mbajtja koordinimi i seminareve simpozumeve, takimeve, planeve dhe kurseve kolektive dhe individuale, trajnimi dhe formimi profesional i personelit në fushën e informatikës, për llogari të vet ose të ndërmarrjeve private dhe/ose publike, (me përjashtim të ndërmjetësimit në gjetjen e vendit të punës). Shoqëria mund të punesojë dhe të lejojë perfaqësi dhe agjensi, edhe shoqëri/shoqerive të huaja , lidhur me shërbimet dhe produktet e trajtuara. Vetëm për qëllim të realizimit të obejktit të shoqërisë dhe ne kufijtë e kësaj, shoqeria mund të kryejë çfarëdolloj operacioni komercial dhe bankar, në limitet e kredive të lejuara. Shoqëria gjithashtu mund të ndërtoje ose të blejë asete industriale, bujqësore, dhe të banesave civile, për vetpërdorim ose për ti dhënë me qera. Janë të përjashtuar qartazi nga objekti i shoqërisë të gjitha aktivitetet që i përkasin të regjistruararve në rangje profesionale. Ajo gjithashtu mund të kryejë të gjitha veprimet komerciale, mobiljare, të pasurive të patundshme dhe financiare, dhe gjithsesi jo ne rruge mbizotëruese dhe jo ndaj publikut, të cilat konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për realizimin e ogjektit të shoqërisë, e dhe të marrë interesa dhe pjesëmarrje ne shoqëri ose ndërmarrje të tjera që kane objekt analog të shoqerisë ose të lidhura me të.
Emërtime të tjera Tregtare: BINARY ZEN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Kati 2. Nr 11.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja